فرهنگ لغت فرهنگ لغت

 

مراحل نصب فرهنگ لغت McgrawHill:

همچنين در سرور كتابخانه با  \\library-soft  مي توانيد از Folder Dictionary  كپي كرده و نصب فرمائيد.