پايگاه الکترونيک

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
اسناد و مدارک فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍دن‌
ع‍م‍ل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ه‍ی‍درول‍ی‍ک‍ی‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍ش‍ار ق‍وی‌
ب‍ن‍درع‍ب‍اس‌
ت‍ورب‍وژن‍رات‍وره‍ا
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
آل‍م‍ان‌
ای‍ران‌
م‍طال‍ع‍ات‌ ام‍ک‍ان‍س‍ن‍ج‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ طوس‌
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ای‌
آم‍ار
ب‍رج‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ان‍رژی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ آب‍ی‌
ت‍ع‍رف‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
ث‍اب‍ت‌ ق‍دم‌، ع‍ی‍س‍ی‌
س‍ادات‌ گ‍وش‍ه‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ق‍طب‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌ ( ت‍وان‍ی‍ر ).م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ی‍ک‌ ک‍لام‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌
ح‍ی‍دری‌،ع‍ی‍س‍ی‌
ت‍وک‍ل‌، م‍ص‍طف‍ی‌
خ‍ان‍س‍ف‍ی‍د، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ح‍ق‍ان‍ی‌ذب‍ی‍ح‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍راف‍راز، م‍س‍ع‍ود
ت‍اج‍ر ج‍ه‍رم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر، دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌
ت‍وان‍ی‍ر، دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور م‍ه‍اب‌
ت‍وان‍ی‍ر
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
دف‍ت‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و آم‍ار ب‍رق‌، گ‍روه‌ آم‍ار ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ س‍پ‍ان‍و
وزارت‌ ب‍رق‌، ام‍ورب‍رق‌، دف‍ت‍ر طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تخمین هزینه های خاموشی برق در ایران :گزارش اصلی
دانشگاه تربیت مدرس ، موسسه تحقیقات اقتصادی ؛  تهران وزارت برق ، اموربرق ، دفتر طرح و برنامه ریزی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۶۰۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برجهای استاندارد انتقال انرژی برای ایران ( ۱۳۲کیلوولتی دو مداره )
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۶۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه حرارتی بندر عباس
وزارت نیرو .شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرح عملیات انجام شده در اولین بازرسی دوره ای ۲۵۰۰۰ ساعت کار واحد یک نیروگاه حرارتی طوس تعمیرات نیمه اساسی
حقانی ذبیحی ، حسین ؛  تهران دفتر فنی بهره برداری برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۶۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق
ایران .وزارت نیرو ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۶۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنایی با ویژگیهای برق و صنعت برق کشور
سرافراز، مسعود ؛  دفتر منابع اطلاعات مدیریت و آمار برق ، گروه آمار برق   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۱۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
۳۰سال صنعت برق به روایت آمار( ۱۳۷۶-۱۳۴۶)
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).معاونت منابع اطلاعات مدیریت ؛  تهران سازمان مدیریت توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۶۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات فنی :۱ - نیروگاه حرارتی شهید رجائی ،۲ - نیروگاه حرارتی طوس
تاجر جهرمی ، حسین ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۶۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش دوره ترانسفورماتور و راکتور در شرکت براوی باوری مانهایم
تهران توانیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۶۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهائی مطالعات فاز دوم طرح نیروگاه کوچک آبی سد تاریک ،( جلد اول )
شرکت سپانو ؛  تهران شرکت سپانو   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۶۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهائی توجیهی مطالعات مقدماتی امکانات احداث نیروگاه بزرگ در تهران
خانسفید، منوچهر ؛  تهران مهندسین مشاور مهاب   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۶۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خازنهای موازی
قطبی ، علیرضا ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نتایج shop survey برای نیروگاه حرارتی شهید رجائی
یک کلام ، حسین علی ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر تستهای کارخانه ای شرکت میتسوبیشی در مورد نیروگاه حرارتی غرب از تاریخ ۶۸/۵/۱۵ لغایت ۶۸/۶/۲
سادات گوشه ، ابوالحسن ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۶۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اصول متالورژی چدنها
ثابت قدم ، عیسی ؛  تهران توانیر، دفتر مهندسی تولید   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۶۲۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مکانیسم عمل کننده هیدرولیکی ( کماند هیدرولیکی )از نوع ۴ C. H مربوط به پست قم ، خراسان ، نجف آباد، بهرنگ ، زیاران و نیروگاه اصفهان
وزارت نیرو .امور انتقال نیرو ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
توربوژنراتورهای دو قطبی :مشخصات فنی ضروری
وزارت نیرو .سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۶۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایشهای نوعی (Type test تجهیزات پستهای اصفهان - فارس ۲۳۰/۶۳/۶۶ کیلوولت قرارداد شماره ۱۶- ۱-۶۱
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).دفتر مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۶۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر آزمایشات کارخانه ای ترانسفورماتورها و راکتورهای پروژه هرمزگان - کرمان شرکت میتسوبیشی ژاپن ، ۶۵/۳/۲۱ تا ۶۵/۴/۱۳ شامل پیوست شماره ۴
توکل ، مصطفی ؛  تهران توانیر، دفتر مهندسی انتقال   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۶۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایشگاه اتصال کوتاه ترانسفورماتور KV ۲۳۰/۶۶/۲۰ و MVA ۲۵( شماره ۱ ) پست جهرم بشماره سریال ۸۶۹۰۰۰۲۴
حیدری ،عیسی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۶۲۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9