کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : [اه‍واز
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
خ‍طوط ۴۰۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ن‍ی‍روگ‍اه‌ زرگ‍ان‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍دح‍ج‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
آب‌ -ش‍ی‍م‍ی‌
پ‍م‍پ‍ه‍ای‌ س‍ان‍ت‍ری‍ف‍وژ
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
ب‍وی‍ل‍ره‍ا
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌
ل‍ول‍ه‌ه‍ا - وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
روغ‍ن‌ و چ‍رب‍ی‌
م‍راج‍ع‌ - خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ای‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ج‍وش‍ک‍اری‌
 
پدیدآور:
آزم‍وده‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ج‍ن‍ری‍ش‌، الای‍ن‌ زارم‍ب‍ا
ش‍ادرن‍ی‍ا
آزم‍وده‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
خ‍اض‍ع‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
س‍اج‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌. ب‍خ‍ش‌ ش‍ی‍م‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌ اه‍واز
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌
ن‍ی‍روگ‍ه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌ اه‍واز
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر، ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی برای سرویس تجهیزات کارگاههای شیمی در نیروگاههای برق و شبکه ها
آزموده ، ابوالفضل ؛  اهواز نیروگاه رامین   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۵‬,‭آ۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زلال سازی آب با استفاده از فیلتر -فیلترهای دارای مواد دانه بندی شده ، آماده سازی آب با استفاده از روش تبادل یونها -استفاده از روش سدیم -کاتیونی
آزموده ، ابوالفضل ؛  اهواز نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭آ۴۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
وسایل ( شیر آلات )انرژیتیک ( کاتالوگ - راهنما)
خاضعی ، منوچهر ؛  اهواز نیروگاه رامین   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۴۱۵‬,‭‌خ۲،و۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پمپهای ریرکولاشیون بویلر
اهواز نیروگاه رامین   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹۱۹‬,‭‌پ۸،‌پ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روغنهای نفتی ، روش کیفی تعیین آب
خاضعی ، منوچهر ؛  اهواز نیروگه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۰۷۵‬,‭‌خ۲،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روغنهای مورد استفاده برای روغنکاری ، روشهای تعیین ویسکوزیته در درجه حرارت پائین
ساجدی ، محمدرضا ؛  اهواز توانیر، نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۰۷۵‬,‭‌س۲۳ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل مونتاژ خطوط لوله کشی بخار و آب در نیروگاههای حرارتی
اهواز توانیر، نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌س۲،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدارک فنی راهنمای جوشکاری ( هندبوک )، اعمال حرارتی و کنترل سیستمهای لوله ای بویلرها و خطوط بهنگام مونتاژ و تعمیر تجهیزات نیروگاههای حرارتی
اهواز وزارت نیرو. شرکت توانیر. نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۲۷‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه دربخش مرجع کتابخانه
جنریش ، الاین زارمبا ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱‬,‭‌ج۹‌م۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ارزیابی پیشنهادات مالی مناقصه خرید تجهیزات خطوط ۴۰۰ کیلوولت خوزستان
سازمان آب و برق خوزستان ؛  [اهواز] سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تثبیت کننده های الکترومغناطیسی
آزموده ، ابوالفضل ؛  [اهواز] نیروگاه رامین   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بازسازی توزیع نیرو -واحد برق
سازمان آب و برق خوزستان ؛  [اهواز سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات پروژه های سیستم انتقال نیرو
سازمان آب و برق خوزستان ؛  [اهواز] سازمان آب و برق خوزستان   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستگاه ثانویه نیم هادی مینیاتوری قابل تعویض متقابل تیپ IIBM مدل ۴۸۸۲
ساجدی ، محمدرضا ؛  [اهواز نیروگاه حرارتی رامین اهواز   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالب ارائه شده در اولین سمینار روسای الکترونیک نیروگاهها :خرداد ماه ۱۳۶۵ نیروگاه رامین اهواز
[اهواز] نیروگاه رامین اهواز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۵۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل ، راهنما مربوط به شستشوهای شیمیائی موضعی مختلف مسیر آب و بخار واحدهای تولید انرژی -۳۰۰ مگاواتی در مدار باز
شادرنیا ؛  [اهواز نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تعیین میزان آلودگی داخل سطوح حرارتی بویلر
اهواز نیروگاه حرارتی رامین . بخش شیمی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۶۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آزمایشگاه الکتریک و حفاظت رله ای
اهواز نیروگاه حرارتی رامین اهواز   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۷۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه استانداردهای شوروی بر اساس مدارک سال ۱۹۷۴
اهواز نیروگاه حرارتی رامین اهواز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۸۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورات آموزشی موقت جهت تنظیم رگولاتورهای خودکار در نیروگاههای حرارتی
اهواز نیروگاه حرارتی رامین اهواز   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۸۳۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5