کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : [ب‍ی‌ ج‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ زم‍ی‍ن‌
ای‍م‍ن‍ی‌ ت‍ات‍ور
آن‍ال‍وگ‌
ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ازت‌
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
س‍د ش‍ه‍ی‍د ع‍ب‍اس‍پ‍ور
ف‍ش‍ار
س‍خ‍ت‍ی‌ آب‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ف‍وق‌ ت‍وزی‍ع‌
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
ات‍م‍ه‍ا
م‍ص‍رف‌ ب‍رق‌
ک‍لاج‍ه‍ا
ح‍رارت‌
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍زی‍دی‌، اح‍م‍د
دان‍ش‍م‍ن‍دف‍رد، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
وزارت‌ ن‍ف‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ذوب‌ آه‍ن‌ ای‍ران‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍ن‍ت‍ظری‌
ب‍ی‌ ن‍ا
ب‍ی‌ ن‍ا]
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ت‍ب‍ری‍ز
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ه‍ات‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات پستهای فوق توزیع برق منطقه ای غرب
دانشمندفرد، حسین ؛  [بی جا بی نا]   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات پستهای فوق توزیع شرکت برق منطقه ای فارس
دانشمندفرد، حسین ؛  [بی جا بی نا]   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات پستهای فوق توزیع شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
دانشمندفرد، حسین ؛  [بی جا بی نا]   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستگاه ازت :تشریح فنی و دستورالعمل بهره برداری OAC-412-014-TO
[بی جا نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبات آنالوگ
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ششمین سمینار بین المللی حفاظت از خوردگی داخلی و خارجی فلزات
[بی جا] مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۱۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دفترچه راهنما :کنگره پژوهشی نفت ، گاز و پتروشیمی
وزارت نفت ؛  [بی جا] وزارت نفت   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۱۰۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات فنی ترانسفورمرهای جریان برای سیستم های ولتاژ ۲۰ و ۲۳ کیلوولت
[بی جا بی نا]   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۱۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روشی مناسب جهت کاهش پیک مصرف برق از طریق بکارگیری سیستم رایپل کنترل
[بی جا] شرکت مهندسی هاتل   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیلابس دروس تربیت مهندس کاربردی در رشته تعمیرات مکانیک
وزارت نیرو ؛  [بی جا] وزارت نیرو   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اصول پیرومتری ( آذر سنجی )و روش اندازه گیری گرمای زیاد
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۱۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اندازه گیری
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۱۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کلاج کوپلینگ از نوع رله ای به انضمام یک سروموتور
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ماشین های مولد نیرو( توربین های بخار و گاز)
[بی جا] انتشارات انستیتو تکنولوژی تبریز   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۲۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روش تعین میزان سختی آب بطریق گالوریمتری مقایسه ای
[بی جا] نیروگاه شهید محمد منتظری   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۱۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ایمنی تاتور سیستم الکترودی (N -01) پاسپورت سال ۱۳۷۴
[بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اتم و حفاظت در برابر تشعشعات رادیو اکتیو و اثرات انفجار هسته ای
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۲۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه بازسازی کامل تاسیسات سد شهید عباسپور
سازمان آب و برق خوزستان ؛  [بی جا] سازمان آب و برق خوزستان   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۳۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنترل و اندازه گیری عمومی
[بی جا] شرکت ملی ذوب آهن ایران   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۳۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی سیستم زمین پستهای فشار قوی
مزیدی ، احمد ؛  [بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۳۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9