کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : [ت‍ه‍ران‌]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍ف‍س‍ی‍ر و اس‍ت‍ن‍ب‍اط
س‍ازه‌ -دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
طی‍ف‌ س‍ن‍ج‍ی‌
اوپ‍ک‌
زن‍ان‌ - روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ آف‍ی‍س‌(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ف‍ی‍زی‍ک‌ ن‍ج‍وم‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
ک‍الاه‍ا - ن‍ظارت‌ و ت‍وزی‍ع‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ذره‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌
اق‍ت‍ص‍ادخ‍رد
م‍دی‍ری‍ت‌ -ژاپ‍ن‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
م‍دی‍ری‍ت‌
خ‍ان‍واده‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو.م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
پ‍اوی‍ا، دون‍ال‍د
داد، ج‍ی‍م‍ز ادم‍ون‍د
ه‍ارت‌،دی‍وی‍س‌ گ‍ای‌
س‍ال‍وات‍وره‌، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌
ب‍اق‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ش‍رف‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ال‍ب‍رزی‌، م‍ح‍م‍ود
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
دس‍ل‍ر، گ‍اری‌
ل‍ی‍ن‍دن‌ ف‍ی‍ل‍د، گ‍ی‍ل‌
م‍وری‍س‌، ج‍ورج‌
طب‍ی‍ب‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د
اودوز، ژان‌
رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ی‍ن‍ت‍زب‍رگ‌، ه‍ن‍ری‌
س‍ری‍ر، م‍ح‍م‍د
زارع‌ پ‍ور،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
ن‍ق‍ش‌ و ن‍گ‍ار
پ‍ش‍ب‍رد
س‍ازم‍ان‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌
م‍رک‍زآم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ع‍ل‍م‍ی‌ ف‍ن‍ی‌
ج‍اودان‍ه‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌
ن‍ص‌
پ‍ژوه‍ش‌
ن‍ش‍رن‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
پ‍ی‍ش‍ب‍رد
پ‍اپ‍ی‍روس‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر طیف سنجی
پاویا، دونالد ؛  تهران علمی فنی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭‌پ۲ط۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیدگاههایی پیرامون ذرات بنیادی :مقدمه ای برای دانش پژوهان
داد، جیمز ادموند ؛  تهران آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۹۳۲‬,‭د۲د۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تقویم آموزشی سال ۱۳۷۷
ایران .وزارت نیرو.مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵۷۰‬,‭‌م۴‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش فنی و حرفه ای [Visual Basic ویژوال بیسیک ]
باقری ، علیرضا ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ب۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه ها
برگی ، خسرو ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴۶۵‬,‭‌ب۴د۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نشست های قضایی ، مسایل قانون مدنی
تهران جاودانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌م۳۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک و دیدگاههای آینده
سریر، محمد ؛  تهران دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۹۶۰‬,‭‌س۴‌س۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سازماندهی :پنج الگوی کارساز
مینتزبرگ ، هنری ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۴‬,‭‌م۹‌س۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل اقتصادخرد
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌س۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Office 97
هارت ،دیویس گای ؛  تهران کانون نشرعلوم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌م۹‌ه۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بر مبنای هدف ونتیجه در بخش دولتی :فن رایزنی در غرب
موریس ، جورج ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌م۸‌م۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت ژاپن در رویارویی جهانی (کاوشی ازدرون )
تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۰‬,‭ژ۲‌م۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کالا
البرزی ، محمود ؛  تهران پاپیروس   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۰۴۱‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتارسازمانی ( :مفاهیم ، نظریه هاو کاربردها)
رضائیان ، علی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ر۶‌م۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی ازاقتصاد خرد پیشرفته (:تعادل آمار و تعادل عمومی درنظریه اقتصاد)
طبیبیان ، محمد ؛  تهران پشبرد   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲ط۲۳‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
زن مثبت :دوره کامل در رشد دیدگاه مثبت بهبود رابطه ها، خودبر انگیختگی ، شادمان بودن ، دادن تغییر، بیرون آوردن از کسالت و افسردگی
لیندن فیلد، گیل ؛  تهران نقش و نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۷۳‬,‭‌خ۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خانواده متعادل ( آناتومی خانواده )
شرفی ، محمدرضا ؛  تهران سازمان انجمن اولیاء و مربیان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰‬,‭‌ش۴‌خ۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت
دسلر، گاری ؛  تهران پیشبرد   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭د۵‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ویژوال بیسیک ۵/۰ : مباحثی در برنامه نویسی پیشرفته
زارع پور،علیرضا ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵ز۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اختر فیزیک هسته ای
اودوز، ژان ؛  تهران شرکت سهامی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۴۶۴‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9