کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : [ت‍وان‍ی‍ر]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍م‍ک‍ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌
آب‌ -ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
ات‍ص‍ال‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌
ب‍رق‌ - ت‍ول‍ی‍د
ب‍رق‌ - ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
م‍ع‍ام‍لات‌ دول‍ت‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
خ‍وردگ‍ی‌ و ض‍د خ‍وردگ‍ی‌
ب‍رق‌ -م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
آب‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌
ب‍رق‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ب‍رق‌، ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍ران‍زی‍س‍ت‍وره‍ا
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ی‌ ب‍رق‌( ش‍ش‍م‍ی‍ن‌:۱۳۷۰ : ت‍ه‍ران‌)
ی‍ول‍ی‍ک‌، ه‍رب‍رت‌
آزم‍وده‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
گ‍رش‍ن‍گ‍ور ، ل‌ .آ
س‍وب‍وت‍ی‍ن‍ا ، ن‌ .پ‌
ج‍راح‍ی‌ ، ای‍رج‌
ک‍ش‍اورز ، ع‍ب‍اس‌
وان‌ ف‍ران‌ ه‍وف‍ر، ج‍ی‌ .ا
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر .م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
م‍ل‍ک‍زاده‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ه‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
گ‍وش‍ه‌ ، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌ س‍ادات‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ ب‍رق‌( ه‍ف‍ت‍م‍ی‍ن‌:۱۳۷۱ ؛ ت‍ه‍ران‌)
ک‍ی‍ان‍وش‌ ، ح‍س‍ن‌
چ‍ه‍ره‌ ع‍ال‍م‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
غ‍ف‍ارزاده‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ دی‍س‍پ‍اچ‍س‍ن‍گ‌ و م‍خ‍اب‍رات‌
[س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‌
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ت‍وان‍ی‍ر
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر، م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
کنفرانس کاربرد کامپیوتر در نظارت و کنترل نیروگاهها و شبکه های برق تهران - توانیر نهم تا دوازدهم تیرماه
تهران توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کنترل شیمیایی آب در نیروگاههای حرارتی
سوبوتینا ، ن .پ ؛  تهران توانیر   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۸‬,‭‌س۹‌ک۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه مناقصه و قراردادهای خارجی به فارسی -انگلیسی ، انگلیسی -فارسی
غفارزاده ، حمیدرضا ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۶۷۱‬,‭‌غ۷و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه و واژه نامه حقوق تجارت خارجی
کیانوش ، حسن ؛  [تهران ] [سازمان توانیر]   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خوردگی و روشهای کنترل آن جلد اول از فصل اول تا دوازدهم
یولیک ، هربرت ؛  تهران توانیر. مدیریت آموزش   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ی۹‌خ۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چکیده ای از علم خوردگی
وان فران هوفر، جی .ا ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل آزمایشات آب
توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ف‍لا۹د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
انتخاب هادی در مناطق آلوده
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران وزارت نیرو. توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پست و انتقال
ملکزاده ، فضل اله ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۱‬,‭‌م۷‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پیش بینی وضعیت تولید نیروگاههای شبکه سراسری در سال ۱۳۶۶
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۱‬,‭د۷‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ترانزیستور لایه نازک - تحقیق و سمینار دوره کارشناسی ارشد
تهران توانیر. مدیریت دیسپاچسنگ و مخابرات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۹‬,‭‌خ۸‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنفرانس شبکه سراسری برق Proceeding of the first power system conference Tehran 15,16 Nov. 1986
ایران .وزارت نیرو .توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات سطوح اتصال کوتاه شبکه سراسری حداکثر و حداقل سطوح اتصال کوتاه شبکه سراسری در سال ۱۳۶۴
کشاورز ، عباس ؛  تهران توانیر، مدیریت مهندسی و بررسی های فنی   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌گ۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مشخصات روغن های عایق مورد مصرف در تولید و انتقال نیروی برق
چهره عالم ، علی اصغر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی برای بهره برداری از تجهیزات نیروی حرارتی در نیروگاههای برق
گرشنگور ، ل .آ ؛  تهران وزارت نیرو، شرکت توانیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭‌گ۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی در شرایط بهره برداری از دستگاههادر نیروگاهها و پستهای انتتقال نیرو
آزموده ، ابوالفضل ؛  وزارت نیرو، شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭آ۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی برق تهران ۱۶-۱۸ آبان ۱۳۷۱
کنفرانس بین الملل برق ( هفتمین :۱۳۷۱ ؛ تهران ) ؛  تهران کنفرانس توانیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی برق تهران ۱۸-۲۰ آبان ۱۳۷۰
کنفرانس بین الملی برق ( ششمین :۱۳۷۰ : تهران ) ؛  تهران کنفرانس توانیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‍ب۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل کمکهای اولیه برای افراد صدمه دیده توسط اسید فلوئوریدریک
گوشه ، ابوالحسن سادات ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۸۷‬,‭‌گ۹د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
سمینار پالایش آب ، سبک کردن با زئولیت سیکل سدیم
جراحی ، ایرج ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9