کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : [خ‍راس‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌
ت‍ام‍ی‍ن‌ ب‍رق‌
ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ خ‍راس‍ان‌
ک‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ا
ع‍م‍ل‍ک‍رد
گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ام‍وری‍ت‌
اک‍ت‍ش‍اف‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍رق‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ک‍ان‍ی‍زه‌ ح‍س‍اب‍داری‌
ع‍ل‍م‍ک‍رد
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌( ام‌.اس‌.داس‌
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
ارزش‍ی‍اب‍ی‌
دی‍گ‌ ب‍خ‍ار
آم‍ار
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌
ان‍ت‍خ‍اب‌
 
پدیدآور:
ع‍ب‍ادزاده‌، رض‍ا
ع‍ج‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
خ‍ب‍وش‍ام‍ی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
م‍ح‍س‍ن‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍د
ک‍رب‍اس‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ خ‍راس‍ان‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌. م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌. گ‍روه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ آم‍ار
ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د طوس‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ س‍ازن‍دگ‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ خ‍راس‍ان‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ طوس‌
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ خ‍راس‍ان‌
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌، طرح‌ ت‍ول‍ی‍د
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍راس‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌. اداره‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای استفاده از پرسنال کامپیوترها و سیستم عامل DOS
خبوشامی ، محبوبه ؛  خراسان خراسان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌خ۲ر۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه شرکت برق منطقه ای خراسان در سال ۱۳۶۶
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۲۰۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۶۸ شرکت برق منطقه ای خراسان
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان .مدیریت برنامه ریزی ؛  خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان . مدیریت برنامه ریزی . گروه کارشناسان آمار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۲۰۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزراش ماموریت پرسنل نیروگاه ری به کشور آلمان غربی
[خراسان نیروگاه طوس   ، ۱۳۶۶]
شماره راهنما: گ‌-۲۲۹/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
کارنامه برق منطقه ای خراسان - ۱۳۸۰
خراسان روابط عمومی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: 420 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دوره اپراتوری نیروگاه حرارتی سیستم های کمکی
وزارت نیرو ؛  [خراسان ] مجتمع سازندگی آموزشی خراسان   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۷۰۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات اکتشافی پی جویی مقدماتی ذغالسنگهای حرارتی ناحیه جنوب طبس ( مازینو)
ایران .وزارت نیرو .شرکت سهامی برق منطقه ای خراسان ؛  [خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۵۰۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
کارنامه برق خراسان - ۱۳۸۱
خراسان برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: 430 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هشتمین دوره ارزشیابی شرکتهای توزیع نیروی برق مشهد و استان
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان .معاونت برنامه ریزی ؛  خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۵۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای استفاده از سیستم مکانیزه ( نگهداری حسابها )با کامپیوترهای P.C
محسن پور، محمد ؛  خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۲۶۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
استراتژی ، انتخاب و ارزیابی منابع خرید
عبادزاده ، رضا ؛  خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ؟۱۳۷
شماره راهنما: گ‌-۲۶۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مبانی ارزشیابی تاسیسات توزیع نیرو
وزارت نیرو .شرکت سهامی برق منطقه ای خراسان ؛  خراسان برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۲۷۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اولین دوره ارزشیابی شعبات برق روستایی شرکتهای توزیع نیروی برق
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۷۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاه حرارتی طوس
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۸۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نیروگاههای دیزلی و توربین گاز و مقایسه این دو نوع نیروگاه
کرباسی ، حسین ؛  خراسان برق منطقه ای خراسان ، طرح تولید   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۳۰۶۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل حسابداری مشترکین (شرکت برق منطقه ای خراسان )
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۹۷۲
شماره راهنما: گ‌-۳۰۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت تغییر و بهبود عملکرد
برق منطقه ای خراسان ؛  خراسان شرکت برق خراسان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۳۲۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق خراسان از نگاه آمار سال ۱۳۸۴
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۳۲۲۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دیدگاه ها و راهکارهای بهبود عملکرد نیروگاه
عجمی ، محمود ؛  [خراسان ] شرکت مدیریت تولید طوس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۴۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع تامین برق چاههای آب کشاورزی استان خراسان
سازمان جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی .اداره برق روستایی ؛  خراسان سازمان جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره برق روستایی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۳۸۰۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3