کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : [س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ش‍ع‍اب‍ات‌ دی‍م‍ان‍دی‌
ب‍رق‌ -ن‍ی‍رو-ت‍وزی‍ع‌ -ای‍ران‌
ب‍ازدی‍ده‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ردول‍ت‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ دی‍زل‍ی‌
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
س‍د لار
ک‍ل‍ی‍دخ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ش‍ار م‍ت‍وس‍ط ب‍ی‍رون‍ی‌
ب‍ازرس‍ی‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
خ‍ازن‍ه‍ا
دوره‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
آم‍ار
ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ق‍ررات‌
ب‍رق‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌ ( ت‍وان‍ی‍ر ).م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍ن‌ زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ی‍ان‍وش‌ ، ح‍س‍ن‌
م‍ح‍م‍ودی‌، م‍ح‍م‍دن‍اص‍ر
م‍ی‍رزای‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د و ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌(ت‍وان‍ی‍ر)
[س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر]
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ام‍ور ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه و واژه نامه حقوق تجارت خارجی
کیانوش ، حسن ؛  [تهران ] [سازمان توانیر]   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
۳۰سال صنعت برق به روایت آمار( ۱۳۷۶-۱۳۴۶)
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).معاونت منابع اطلاعات مدیریت ؛  تهران سازمان مدیریت توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۶۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل کنترل و آزمایش لوازم اندازه گیری انشعابات دیماندی
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).معاونت هماهنگی و توزیع برق ؛  تهران سازمان مدیریت توانیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۱۲۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی و مدیریت
حسن زاده ، حسین ؛  [تهران ] [سازمان توانیر]   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۲۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم متحدالشکل حسابداری موسسات برقی
تهران سازمان توانیر   ، [۱۳۷۸]
شماره راهنما: گ‌-۱۳۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق در ساعات اوج مصرف برای نینگبو
[تهران ] روابط عمومی و امور بین الملل سازمان توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۳۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقررات و دستورالعملهای اداری و مالی توانیر
[تهران ] سازمان توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۴۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه شرکتهای غیر دولتی وابسته به شرکتهای برق منطقه ای و توانیر
[تهران ] سازمان توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۴۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه فنی - اقتصادی کلیدخانه های فشار متوسط نوع بیرونی با کلیدخانه های نوع داخلی
[تهران ] سازمان توانیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۴۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت شرکت در دوره آموزشی مهندسی تولید، انتقال ، توزیع نیروی برق در کره جنوبی
[تهران ] [سازمان توانیر]   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۴۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خازن وراکتوروراهنمای نگهداری آنها
[تهران ] سازمان توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۴۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات نیروگاههای دیزلی ، آبی ، گازی ، بخاری ، سیکل ترکیبی
[تهران ] سازمان توانیر   ، [۱۳۷۹]
شماره راهنما: گ‌-۱۴۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات شرکت توانیر:۱ - نظام بازرسی و کنترل کیفی در صنعت برق .۲ - مکانیزاسیون شبکه های توزیع برق .۳ - قرائت مشترک کنتورهای آب و برق و گاز.۴ - بررسی انتشار اوراق مشارکت برای تامین مالی پروژه ها
سازمان توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۴۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح سد لار
[تهران ] سازمان توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۴۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل راهنمای اجراء مراسم بازدید شخصیتهای تراز اول کشور از طرحها و تاسیسات وزارت نیرو۱۳۷۵
[تهران ] سازمان توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۴۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تئوری توربین گاز ویژه آموزشهای کارشناسی
میرزایی ، سعید ؛  [تهران ] سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۵۰۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نقش ترانسفوماتورها در کاهش ضریب اطمینان برقرسانی شبکه های توزیع نیرو
تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۵۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آئین نامه ارزیابی عملکرد تحقیقاتی شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای تابعه
سازمان توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۵۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع اطلاعاتی شبکه های انتقال نیرو
[تهران ] سازمان توانیر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۱۵۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاریخچه و تحولات توزیع نیروی برق در ایران
محمودی ، محمدناصر ؛  [تهران ] سازمان مدیریت توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌م۳‌ت۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7