کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : [ه‍رم‍زگ‍ان‌]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رف‍ع‌ ع‍ی‍ب‌
ات‍وک‍د(ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
زی‍ر دری‍ای‍ی‌
ب‍رق‌ رس‍ان‍ی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ک‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد
ه‍رم‍زگ‍ان‌
XAM oidutS D3اس‍ت‍ودی‍وی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍رق‌-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
م‍ن‍اطق‌ ت‍وری‍س‍ت‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍وزی‍ع‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
اس‍ت‍ودی‍وی‌ س‍ه‌ ب‍ع‍دی‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
درآم‍د س‍ال‍ی‍ان‍ه‌
ب‍رق‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ت‍راب‍ی‌، س‍ی‍ام‍ک‌
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ب‍ی‍ل‌، م‍ی‍ش‍ل‌
پ‍ت‍رس‍ون‌،م‍ی‍ش‍ل‌ ت‍ود
آل‌ م‍ع‍زز، م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌ (س‍ه‍ام‍ی‌ خ‍اص‌)
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
م‍زام‍ی‍ر
م‍زام‍ی‍ر،دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ گ‍روه‌ ام‍ار
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ن‍ش‍ر م‍زام‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ب‍ه‍ب‍ود م‍دی‍ری‍ت‌ - گ‍روه‌ آم‍ار
دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ و ان‍رژی‌ . دف‍ت‍ر خ‍دم‍ات‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
خودآموزکامل Elementary surveying>Autocad 14<
بیل ، میشل ؛  هرمزگان مزامیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌خ۹‌ب۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۶ لوایح - تصویبنامه ها-آئین نامه ها-بخشنامه ها و موادی از قانون شهرداری
ایران .قوانین و احکام ؛  [هرمزگان ] شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۴۵‬,‭۱۷/‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
استودیوی سه بعدی ۴ انیمیشن
ترابی ، سیامک ؛  [هرمزگان ] مزامیر،دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۸‬,‭‌ت۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز کامل ( 3D Studio MACX تحت ویندوز NT ، ویندوز۹۵)
پترسون ،میشل تود ؛  [هرمزگان ] نشر مزامیر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌پ۲‌خ۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
عملکرد شرکت برق منطقه ای هرمزگان در سالهای ۷۵- ۷۱
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای هرمزگان .معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت ؛  هرمزگان شرکت برق منطقه ای هرمزگان . معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت - گروه آمار   ، [۱۳۷۶]
شماره راهنما: گ‌-۹۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه عملکرد سال ۱۳۷۷ شرکت برق منطقه ای هرمزگان
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای هرمزگان .معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت ؛  هرمزگان شرکت برق منطقه ای هرمزگان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۲۰۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرکت برق منطقه ای هرمزگان کارنامه سال ۱۳۸۰
آل معزز، مجید ؛  هرمزگان شرکت برق منطقه ای هرمزگان   ، [۱۳۸۱]
شماره راهنما: گ‌-۲۱۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۸۰ شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان
وزارت نیرو .شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان ؛  هرمزگان شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان   ، [۱۳۸۱]
شماره راهنما: گ‌-۲۸۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۸۰ - شرکت برق منطقه ای هرمزگان
هرمزگان معاونت برنامه ریزی و تحقیقات گروه امار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: 30 F
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۶ لوایح - تصویبنامه ها-آئین نامه ها-بخشنامه ها و موادی از قانون شهرداری
ایران .قوانین و احکام ؛  [هرمزگان ] شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۳۱۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بازنگری مدیریت و بازسازی آن در شرکت برق منطقه ای هرمزگان
برق منطقه ای هرمزگان ؛  هرمزگان شرکت برق منطقه ای هرمزگان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۳۲۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
بازنگری مدیریت و بازسازی آن - جلد دوم
هرمزگان برق منطقه ای هرمزگان   ، ۸۵/۰۳
شماره راهنما: 121 F
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
توزیع هرمزگان در یک نگاه
شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان ؛  هرمزگان دفتر مهندسی توزیع   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: گ‌-۵۰/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اقدامات انجام شده در زمینه کاهش تلفات در استان هرمزگان
شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان .معاونت برنامه ریزی .دفتر تحقیقات ؛  هرمزگان دفتر مهندسی توزیع   ،
شماره راهنما: گ‌-۳۱۰/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع برق رسانی روستایی استان هرمزگان
وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران . اداره کل برق و انرژی . دفتر خدمات فنی و مهندسی برق ؛  هرمزگان وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران . اداره کل برق و انرژی . دفتر خدمات فنی و مهندسی برق   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: گ‌-۳۸۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش هیئت مدیره شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان به مجمع عمومی محترم صاحبان سهام
شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان ؛  هرمزگان شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۵۳۶/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۴
شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان ( سهامی خاص ) ؛  هرمزگان شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان (سهامی خاص )   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۵۹۵/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
هرمزگان در یک نگاه - توریسم
هرمزگان ۱۳۸۷
شماره راهنما: 318 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
معاونت طرح و توسعه . دفتر مهندسی طرح ها - گروه خطوط. شرکت برق منطقه ای هرمزگان ؛  هرمزگان شرکت برق منطقه ای هرمزگان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۲۴۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت برق منطقه ای هرمزگان ؛  هرمزگان شرکت برق منطقه ای هرمزگان   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۶۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2