کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : [۱۳]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍م‍پ‍ه‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌
آن‍ال‍وگ‌
خ‍دا -- اث‍ب‍ات‌( ب‍ره‍ان‌ ات‍ق‍ان‌ ص‍ن‍ع‌)
ان‍دازه‌گ‍ی‍ره‍ای‌ آب‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ ن‍ی‍رو
دس‍ت‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ازت‌
پ‍س‍ت‌ ری‌ ش‍م‍ال‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ت‍ل‍م‍ب‍ه‌ ذخ‍ی‍ره‌ای‌
ب‍وی‍ل‍ره‍ا
ال‍ک‍ت‍ری‍س‍ی‍ت‍ه‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌
دی‍ری‍ت‍وره‍ا
ب‍اس‌ ب‍اره‍ا ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ش‍ی‍ن‍ه‌ه‍ا
ف‍رم‍ه‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ اس‍لام‌آب‍اد
 
پدیدآور:
ب‍ه‍روزی‌، پ‍روی‍ز
ع‍اص‍ی‌، رم‍ض‍ان‌
آزم‍وده‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
طل‍وع‌ ش‍م‍س‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌
ش‍ک‍ی‍ب‍ا، خ‍ل‍ی‍ل‌
پ‍ورزن‍د، خ‍ل‍ی‍ل‌
ع‍ل‍ی‌ ل‍رد دس‍ت‍ج‍ردی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍ح‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ج‍ب‍ه‌داری‌، ف‍رش‍ت‍ه‌
ده‍ق‍ان‌ م‍ن‍ش‍ادی‌، ک‍اظم‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ب‍در
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍ی‌ ن‍ا
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
نظم آیتی از حکمت فرازین
شکیبا، خلیل ؛  [تهران ] بدر   ، [ ۱۳ ]
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۷/۲‬,‭‌ش۸‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی برج خنک کن واحد یک ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان
شرکت متن ؛  تهران شرکت متن   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تاسیسات سنکرنیزاسیون در نیروگاهها
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
صدمه دیدن ترانسفورماتور T5پست ری شمالی
پورزند، خلیل ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تثبیت کننده های الکترومغناطیسی
آزموده ، ابوالفضل ؛  [اهواز] نیروگاه رامین   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات پروژه سیاه بیشه
شرکت توانیر ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات پروژه های سیستم انتقال نیرو
سازمان آب و برق خوزستان ؛  [اهواز] سازمان آب و برق خوزستان   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیمان
شرکت توانیر ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستگاه ازت :تشریح فنی و دستورالعمل بهره برداری OAC-412-014-TO
[بی جا نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تجهیزات سالن کنترل و وظائف هر کدام از این تجهیزات در سیستم دیسپاچینگ
طلوع شمس ، جمیله ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبات آنالوگ
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
انستیتو الکترونیک
دانشگاه تهران ، دانشکده فنی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۵۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیرکولاسیون در بویلرها
بهروزی ، پرویز ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
باس بارها یا شینه ها(Busbars)
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر ).مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی .دفتر مهندسی انتقال ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پمپ تغذیه بویلر
محبی ، محمدعلی ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ابزار دقیق مکانیکی
تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دی اراتور و اجکتور
علی لرد دستجردی ، علیرضا ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
الکتریسیته
جبه داری ، فرشته ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ساختمان لوله های آب بویلر
عاصی ، رمضان ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیش گرمکن های آب تغذیه و اکونومیزر
دهقان منشادی ، کاظم ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9