کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : [۱۳۵۹]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌، اب‍زار و وس‍ائ‍ل‌ - دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‍ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ت‍ورب‍ی‍ن‌ گ‍از
م‍وت‍وره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ - س‍ی‍م‌ پ‍ی‍چ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌
پ‍ل‍وت‍ون‍ی‍وم‌
ف‍ارس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ران‍س‍ه‌
م‍ت‍ال‍ورژی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
ب‍وی‍ل‍ره‍ا
اس‍لام‌ - ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ازده‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
م‍طال‍ع‍ات‌ ام‍ک‍ان‍س‍ن‍ج‍ی‌
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
ت‍وب‍ی‍ن‌ گ‍از
 
پدیدآور:
س‍م‍ی‍ن‍ار م‍ت‍ال‍ورژی‌( ۱۳۵۹ :ت‍ه‍ران‌)
ق‍ری‍ش‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ک‍اش‍ان‍ی‌ ث‍اب‍ت‌ ، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ی‍وول‌، پ‍اول‌
ت‍اب‌، م‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
م‍ع‍ل‍م‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‌ ب‍رق‌
ق‍اض‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍ج‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر
رح‍ی‍م‌ خ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌
خ‍ان‍س‍ف‍ی‍د، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ل‍س‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
 
ناشر:
ه‍ن‍ر
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍ی‍ک‍روال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور م‍ه‍اب‌
دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
س‍ت‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ و آم‍وزش‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
۳-۱۲
دادگ‍س‍ت‍ری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‌ ب‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
پلوتونیوم ( بررسی عمومی )
تاب ، م ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۸۱‬,‭‌ت۲‌پ۸‬,‭۱۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی کابل ها
رحیم خانی ، محمد علی ؛  تهران هنر   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۳۰۱‬,‭ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدل رادیو کنترل سیستم های کنترل از راه دور
نیوول ، پاول ؛  قم موسسه میکروالکترونیک   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۲۶‬,‭‌ن۹۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تصفیه آبهای صنعتی ، مراکز تولید نیرو - دیگهای بخار - خنک کنندها و تهیه مصنوعات
حسینیان ، مرتضی ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ح۵‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای انرژی در حل دستگاههای مقاوم
کاشانی ثابت ، محمدحسین ؛  ۱۲۵۱،۲۸۸۸ ،۲۸۹۵ ۳-۱۲   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید فارسی -انگلیسی
معلم ، مرتضی ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۶۴۵‬,‭‌م۶‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دانشگاه وابسته یعنی چه ؟ از واژگونی نظام فاسد دانشگاهی تا انقلاب فرهنگی اسلامی
تهران دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سمینار متالورژی ۲۹ دی الی ۱ بهمن ۱۳۵۹
سمینار متالورژی ( ۱۳۵۹ :تهران ) ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۶۰۵‬,‭‌س۸،‌س۸‬,‭۱۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سیستم روغنکاری واحدهای هیتاچی قدیم
ایران .وزارت نیرو .ستاد سازندگی و آموزش ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ف‍لا۹،‌س۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
یاتاقانهای توربین گازی
قریشی ، مجید ؛  تهران ستاد سازندگی و آموزش نیروگاه ری   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ق۴‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل آزمایشگاه
ایران .وزارت نیرو .مرکز آموزش تخصص برق ؛  تهران مرکز آموزش تخصص برق   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۰‬,‭‌ف‍لا۹،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید فارسی -فرانسه
معلم ، مرتضی ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭PC‬,‭۲۶۵۰‬,‭‌م۶،‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سیم پیچی ماشینهای الکتریکی :شامل :شناخت انواع سیم پیچیهای ماشینهای جریان متناوب و مستقیم طرح و محاسبه سنم پیچی موتور القا-طرح و محاسبه -ترانسفورماتور
لسانی ، حمید ؛  تهران دانش   ، [۱۳۵۹]
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۱۸۲‬,‭‌ل۵،‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین سال ۱۳۵۹
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دادگستری جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۹ال‍ف‌‬,‭‌م۳۸‬,‭۱۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آداب تعلیم و تعلم در اسلام
حجتی ، محمد باقر ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۴‬,‭‌ح۳،آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهائی توجیهی مطالعات مقدماتی امکانات احداث نیروگاه بزرگ در تهران
خانسفید، منوچهر ؛  تهران مهندسین مشاور مهاب   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۶۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی در شرائط بهره برداری از دستگاههای برقی در نیروگاهها و پستهای انتقال نیرو
[بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۱۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
چگونگی شستشو و جنبه های ایمنی در شستشوی داخلی نیروگاه
[تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۲۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دیگ بخار ۲
قاضی ، حسین ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۴۱۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بویلرBoiler :
قاضی ، حسین ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۴۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2