کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : [۱۳۷۷]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌
آرش‍ی‍و
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ش‍وراه‍ا-ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ آف‍ی‍س‌(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ک‍ت‍اب‍داری‌-ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌- ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ف‍راه‍م‌ آوری‌(ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا)
ف‍راه‍م‌ آوری‌(ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌، اطلاع‍ات‌
س‍رع‍ن‍وان‍ه‍ای‌ م‍وض‍وع‍ی‌- ف‍ره‍ن‍گ‌
پ‍اس‍ک‍ال‌(ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ت‍ج‍دد
ت‍ع‍رف‍ه‌-ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا - م‍دی‍ری‍ت‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ف‍راه‍م‌ آوری‌( ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا
خ‍ان‍واده‌
 
پدیدآور:
اوان‍ز، ج‍ی‌ .ادوارد
ال‍ه‍ی‌ ق‍م‍ش‍ه‌ ای‌،ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍ارت‌،دی‍وی‍س‌ گ‍ای‌
ب‍ه‍ان‌، ک‍ی‍ت‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌،ح‍م‍ی‍د
ب‍اق‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ش‍رف‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
گ‍ارئ‍ون‌، آل‍وارو
س‍ی‍ن‍ائ‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
گ‍وت‍ف‍ری‍د،ب‍ای‍رون‌ اس‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
اج‍لاس‌ ک‍ام‍ل‍ی‍س‌(چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌:۱۳۷۴: ت‍ه‍ران‌)
زی‍ب‍ا ک‍لام‌،ص‍ادق‌
ف‍دای‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
م‍دن‍ی‌ ، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
زارع‌ پ‍ور،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
روزن‍ه‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ ن‍ش‍رج‍ه‍اد واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌
ن‍ش‍ر ک‍ارن‍ام‍ه‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌
ن‍ص‌
پ‍ژوه‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
پ‍ای‍دار
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ت‍اب‍ش‌ ب‍رق‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش فنی و حرفه ای [Visual Basic ویژوال بیسیک ]
باقری ، علیرضا ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ب۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Office 97
هارت ،دیویس گای ؛  تهران کانون نشرعلوم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌م۹‌ه۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خانواده متعادل ( آناتومی خانواده )
شرفی ، محمدرضا ؛  تهران سازمان انجمن اولیاء و مربیان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰‬,‭‌ش۴‌خ۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ویژوال بیسیک ۵/۰ : مباحثی در برنامه نویسی پیشرفته
زارع پور،علیرضا ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵ز۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سفارش وخدمات تحویل مدرک ( کتاب ، پایگاه اطلاعاتی ، مقاله ، مجله و...)
محسنی ،حمید ؛  تهران ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌م۳‌س۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
انتخاب منابع اطلاعاتی ( کتاب ،پایگاه اطلاعاتی ،مجله و...)
محسنی ،حمید ؛  تهران ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌م۳‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه نویسی پاسکال (ویرایش جدید)
گوتفرید،بایرون اس ؛  تهران مؤسسه نشرجهاد وابسته به جهاد دانشگاهی   ، [۱۳۷۷]
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌گ۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقالات دکتر حسین الهی قمشه ای
الهی قمشه ای ،حسین ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۵‬,‭‌ل۷۸آ۱۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق و وظایف شوراهای اسلامی : روستا-بخش -شهر-استان بانضمام قوانین وآیین نامه های مربوطه
مدنی ، جلال الدین ؛  تهران پایدار   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۴۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتی
بهان ، کیت ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ب۹آ۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سازی در کتابخانه ها
سینائی ، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭‌س۹‌م۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی
فدایی عراقی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۶۵‬,‭‌ف۴‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آرشیو
دیانی ، محمد حسین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۲‬,‭د۹‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سیاست ملی کتاب :راهنمای توسعه کتاب و کتاب خوانی
گارئون ، آلوارو ؛  تهران نشر کارنامه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۷۸‬,‭‌گ۲‌س۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه بین المللی توسعه فرهنگی یونسکو
تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵‬,‭‌ف۴،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی : اصول و روشها
فتاحی ، رحمت الله ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳‬,‭‌ف۲‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کاملیس ۴:تهران ۳۱-۲۹ خرداد۱۳۷۴
اجلاس کاملیس (چهارمین :۱۳۷۴: تهران ) ؛  تهران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۲/۵‬,‭‌ف‍لا۳۵‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فنون مدیریت برای کتابداران
اوانز، جی .ادوارد ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سنت ومدرنیته :ریشه یابی علل ناکامی اصلاحات و نوسازی سیاسی در ایران عصر قاجار
زیبا کلام ،صادق ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۰۵‬,‭‌ت۳ز۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه ای جامع در هزینه ها و تعرفه های برق
تهران تابش برق   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۷۰۱‬,‭‌م۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9