کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ؟۱۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
ف‍اض‍لاب‌
ال‍ک‍ت‍رون‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
گ‍رم‍ا - ان‍ت‍ق‍ال‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ - ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
آب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
رادار
پ‍ی‌س‍ازی‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ب‍رق‍ی‌ - س‍ی‍م‌پ‍ی‍چ‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
آزم‍ون‍ه‍ای‌ ه‍وش‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌- پ‍ی‌ج‍وی‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - ای‍ران‌
ال‍ک‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ - طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
اص‍ن‍ام‌ ، ج‍م‍ال‌
س‍وب‍وت‍ی‍ن‍ا ، ن‌ .پ‌
ه‍ول‍م‍ن‌، ج‍ک‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ش‍ف‍ی‍ق‌ ، م‍ص‍طف‍ی‌
ب‍اق‍رزاده‌ ، اس‍د
ف‍ورن‌ ، رم‍ون‌
ف‍رش‍اد ، م‍ه‍دی‌
ح‍دادی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
م‍ن‍زوی‌، م‌ .ت‌
گ‍ران‍ی‍ه‌، ژان‌
رای‍ت‌ ، ا
ب‍روک‍ه‌
س‍ت‍اری‌، ح‍س‍ن‌
س‍وخ‍ول‍وف‌، آ .آ
ش‍رک‍ت‌ ت‍ام‍راک‌
م‍ف‍ی‍دی‌ ، ج‍م‍ش‍ی‍د
ه‍اب‍ی‍ل‌
ف‍ام‍ی‍ل‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ه‍وان‍س‍ی‍ان‌
 
ناشر:
ح‍س‍ن‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ت‍اج‍ور
ت‍وان‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ون‍س‍ک‍و
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ س‍پ‍اه‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌
۱-۱
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ام‍ور ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
س‍ع‍ی‍دی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ و ف‍رآوری‌ م‍واد م‍ع‍دن‍ی‌ ای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ه‍ن‍ر
دان‍ش‌ ت‍ای‍پ‌
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
انتقال حرارت هولمن ، ویرایش متریک SI
هولمن ، جک فیلیپ ؛  مشهد حسن حقیقی تاجور   ، ?۱۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ه۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای رادار
هوانسیان ؛  تهران صنایع سپاه ، معاونت تحقیقات و آموزش   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۵۷۵‬,‭‌ه۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترانسفورماتورهای جریان
رایت ، ا ؛  ۱۲۶۵ ۱-۱   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱۷‬,‭ر۲‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نقشه کشی صنعتی ۱
حدادی ، حبیب الله ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭‌ح۴‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مصالح شناسی ساختمان و تکنولوژی مواد
فامیلی ، علی اکبر ؛  تهران دانش تایپ   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌ف۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مهندسی در ایران
فرشاد ، مهدی ؛  تهران سازمان پژوهش فرهنگی ایران   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۰۷‬,‭‌ف۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک فونداسیون بتن فولادی و تاثیر شخی اسکلت روی آن :محاسبه انواع فونداسیونها و نشست های زمین زیر آن
هابیل ؛  ۱۱۰۸ ۱-۱   ، ?۱۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۵۲۰۱‬,‭‌ه۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی و زمین ساخت ایران
فورن ، رمون ؛  تهران دفتر فنی امور توسعه منابع آب   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۰۷‬,‭‌ف۹ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبه پلان آبی : راهنمای بین المللی برای تحقیق و کاربرد
سوخولوف ، آ .آ ؛  تهران انتشارات یونسکو   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۶۳‬,‭‌س۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک بزبان ساده
[تهران ] انتشارات هنر   ، ?۱۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۶‬,‭‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
الکتروشیمی : اصول ، روشهای الکترومتری ، کاربردهای صنعتی
مفیدی ، جمشید ؛  تهران ؟۱۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۵۳‬,‭‌م۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
الکترون :و موارد استعمال آن در صنعت و الکترونیک
گرانیه ، ژان ؛  [تهران ] ؟۱۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۹۳/۵‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
این است الکترونیک
بروکه ؛  ۳۲۰۴ ۱-۱   ، ?۱۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۵‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حفاری در معادن سطحی
شرکت تامراک ؛  تهران شرکت تولیدی و فرآوری مواد معدنی ایران   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۲۷۳‬,‭‌ت۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فاضلاب شهری
منزوی ، م .ت ؛  [تهران ] ?۱۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۷۳۰‬,‭‌م۸‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی
ستاری ، حسن ؛  تهران دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌س۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آزمون همگانی کنکور : هوش و استعداد تحصیلی ( مفقودی )
باقرزاده ، اسد ؛  تهران سعیدی   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۱‬,‭‌ب۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز و شبیه سازی باSuper Sap
شفیق ، مصطفی ؛  تهران انتشارات دانشگاه علم و صنعت   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۵‬,‭‌ش۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اولین مجموعه نقشه سیم پیحی عملی آرمیحر دستگاههای مخةلف صنعتی و خانگی
اصنام ، جمال ؛  تبریز مجتمع انتشاراتی و تحقیقاتی علم و فن ایران   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۴۷۵‬,‭‌ف‍لا۶‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کنترل شیمیایی آب در نیروگاههای حرارتی
سوبوتینا ، ن .پ ؛  تهران توانیر   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۸‬,‭‌س۹‌ک۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3