کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آب‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ه‍ره‍ا و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا - ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌ - طراح‍ی‌
ف‍اض‍لاب‌
آب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
آب‌ ، م‍ن‍اب‍ع‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آب‌ - اف‍زای‍ش‌ م‍ن‍اب‍ع‌ - ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
آب‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌
ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ - آب‌ و ه‍وا
آب‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ض‍رب‍ه‌ ق‍وچ‌
آب‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ش‍ه‍ره‍او ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا -ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
خ‍اک‌ - ح‍ف‍اظت‌
آب‌ - ن‍ی‍رو
 
پدیدآور:
دوپ‍ون‌ ، آن‍دره‌
آش‍ف‍ت‍ه‌، ج‍لال‌
خ‍س‍ت‍و، ب‍ه‍م‍ن‌
م‍ن‍زوی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ام‍ی‍ن‌
ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ن‍م‍رو ، ن‍ل‍س‍ون‌ ل‍ئ‍ون‍ارد
ش‍واب‌، گ‍ل‍ن‌ اوروی‍ل‌
آش‍ف‍ت‍ه‌ ، ج‍لال‌
س‍رم‍د، م‍رت‍ض‍ی‌
ن‍ج‍م‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ک‍ای‍ت‌ ، ج‌ ، دب‍ل‍ی‍و
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ش‍اپ‍ن‌، ژان‌
غ‍ف‍وری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ت‍رب‍ی‍ت‌، ف‍ی‍روز
م‍ص‍ب‍اح‌، ش‍م‍س‌
س‍ان‍درس‌ ، راب‍رت‌
ک‍م‍ال‍ی‌زاد، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌) ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
ب‍ن‍ی‍ادف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌؛ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌
ج‍لال‌ آش‍ف‍ت‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا پ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍ژاد
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ب‍ه‍م‍ن‌ خ‍س‍ت‍و
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ ، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول هیدرولوژی کاربردی
علیزاده ، امین ؛  مشهد بنیادفرهنگی رضوی ؛ آستان قدس   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۶۱/۲‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول کیفیت و تصفیه آب و فاضلاب
شریعت پناهی ، محمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی خاک وآب
شواب ، گلن اورویل ؛  مشهد دانشگاه فردوسی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۲۳‬,‭‌ش۹‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کارهای دریایی
شاپن ، ژان ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌ش۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولوژی مهندسی
نجمایی ، محمد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ن۳‍ه۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آبرسانی شهری
منزوی ، محمدتقی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۴۵‬,‭‌م۸آ۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آب شناسی Hydrology
غفوری ، محمدرضا ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۶۱‬,‭‌غ۷آ۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق آب
سرمد، مرتضی ؛  تهران کیهان   ، بی نا
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تامین آب روستاها : اقتصادشناسی و سیاست آن در کشورهای در حال توسعه
ساندرس ، رابرت ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۱۷۰۲‬,‭‌س۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تصفیه آبهای صنعتی ، مراکز تولید نیرو - دیگهای بخار - خنک کنندها و تهیه مصنوعات
حسینیان ، مرتضی ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ح۵‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حرارت مرکزی تهویه مطبوع ، تبرید
خستو، بهمن ؛  تهران بهمن خستو   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۷۶۸۷‬,‭‌خ۵‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شیمی و تصفیه آب
مصباح ، شمس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌م۶‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فاضلاب صنعتی ؛ خاستگاهها ، مشخصات و تصفیه
نمرو ، نلسون لئونارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۷۳۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتاب راهنمای آب
کمالی زاد، عباس ؛  تهران انتشارات علمی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۸۰‬,‭‌ک۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک
تربیت ، فیروز ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۶۰‬,‭‌ت۴‌ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک شهری
دوپون ، آندره ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۴۰۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل فراوانی وقایع و ریسک در هیدرولوژی
کایت ، ج ، دبلیو ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۶۱‬,‭‌ک۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تصفیه آبهای صنعتی
[تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی ) بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭ر۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طراحی آبرسانی شهری
آشفته ، جلال ؛  تهران انتشارات فنی حسینیان   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۹۵‬,‭آ۵ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک کاربردی جریانهای میرا در خطوط انتقال شبکه های توزیع و نیروگاهها ضربه قوچ
آشفته ، جلال ؛  [تهران ] جلال آشفته ، علیرضا پزشکی نژاد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۷۴‬,‭آ۵‌ه۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9