کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آب‌ -ش‍ی‍م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آب‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
آب‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌
آب‌ -ش‍ی‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍دی‍دی‍ان‌، رض‍ا،- ۱۳۴۹
آزم‍وده‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر.دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ت‍ول‍ی‍د
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌. ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د. گ‍روه‌ ش‍ی‍م‍ی‌
[وزارت‌ ن‍ی‍رو]
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زلال سازی آب با استفاده از فیلتر -فیلترهای دارای مواد دانه بندی شده ، آماده سازی آب با استفاده از روش تبادل یونها -استفاده از روش سدیم -کاتیونی
آزموده ، ابوالفضل ؛  اهواز نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭آ۴۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شیمی عمومی نیروگاه ( ۲)
شماره راهنما: گ‌-۷۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیست وسومین گردهمائی مسئولین شیمی نیروگاهها -نیروگاه تبریز
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر.دفتر فنی بهره برداری تولید   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۸۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شانزدهمین گردهمایی روسای قسمت شیمی نیروگاههای توانیر
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید. گروه شیمی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۸۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سی و دومین سمینار شیمی نیروگاهها۲۲- ۸۷/۷/۱۸ : نیروگاه شهید رجائی
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شیمی آب در نیروگاهها
تهران [وزارت نیرو]   ، [ ۱۳ ]
شماره راهنما: گ‌-۱۹۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری شاخص های شیمیایی آب و بخار در نیروگاههای حرارتی
جدیدیان ، رضا،- ۱۳۴۹ ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران . شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۸۰‬,‭‌ج۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک