کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آب‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آب‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
رش‍ت‍ه‌
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ذخ‍ی‍ره‌ آب‌
ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌
آب‌ ، م‍ن‍اب‍ع‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ای‍ران‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ آب‍رس‍ان‍ی‌
م‍ق‍الات‌
آب‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍دد
ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ دان‍ش‌:ی‍ک‌ چ‍ارچ‍وب‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍رای‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ ک‍ش‍ی‌ دان‍ش‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ض‍رب‍ه‌ ق‍وچ‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
ش‍ه‍ره‍او ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا -ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌
خ‍اک‌ - ح‍ف‍اظت‌
 
پدیدآور:
ری‍اض‍ی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
دوپ‍ون‌ ، آن‍دره‌
آش‍ف‍ت‍ه‌، ج‍لال‌
م‍ن‍زوی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ف‍ارادی‌
ش‍واب‌، گ‍ل‍ن‌ اوروی‍ل‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ام‍ور ب‍رق‌ .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌.دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ع‍لائ‍ی‌، رزگ‍ار
ل‍ن‍زل‍ی‌، ری‌ .ک‍ی‌
ن‍ج‍م‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
وزارت‌ ن‍ی‍رو - ام‍ور آب‌ - دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌
ش‍اپ‍ن‌، ژان‌
ش‍ج‍اع‍ی‌، ف‍رزاد
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
س‍ازم‍ان‌ آب‌ م‍ن‍طق‍ه‌ی‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍لال‌ آش‍ف‍ت‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا پ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍ژاد
ت‍وان‍ی‍ر
ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۸۸
آب‌ و ف‍اض‍لاب‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ گ‍ی‍لان‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو. ام‍ور ب‍رق‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍رم‍زگ‍ان‌، ت‍ه‍ران‌:وزارت‌ ک‍ش‍ور، ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ف‍رع‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از س‍ی‍ل‌ و ن‍وس‍ان‍ات‌ آب‌ دری‍ا و طغ‍ی‍ان‌ رودخ‍ان‍ه‌:وزارت‌ ن‍ی‍رو، دف‍ت‍ر ح‍ف‍اظت‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ رودخ‍ان‍ه‌ ه‍ا و س‍واح‍ل‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ی‍لاب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ آب‌ و ب‍رق‌ (ش‍ه‍ی‍د ع‍ب‍اس‍پ‍ور)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی خاک وآب
شواب ، گلن اورویل ؛  مشهد دانشگاه فردوسی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۲۳‬,‭‌ش۹‌م۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کارهای دریایی
شاپن ، ژان ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌ش۲‌ک۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولوژی مهندسی
نجمایی ، محمد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ن۳‍ه۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آبرسانی شهری
منزوی ، محمدتقی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۴۵‬,‭‌م۸آ۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک شهری
دوپون ، آندره ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۴۰۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولیک کاربردی جریانهای میرا در خطوط انتقال شبکه های توزیع و نیروگاهها ضربه قوچ
آشفته ، جلال ؛  [تهران ] جلال آشفته ، علیرضا پزشکی نژاد   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۷۴‬,‭آ۵‌ه۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی روشهای تحلیل هیدرولیکی شبکه های توزیع آب
شجاعی ، فرزاد ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد: ۱-۱۳۶۲
قرارداد تیپ برای خدمات مهندسی آب :کارهای سدسازی ، آبیاری و زهکشی ، هیدروالکتریک
وزارت نیرو - امور آب - دفتر فنی ؛  ایران ۱۳۶۲
شماره راهنما: اس‌-۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد جامع مهندسی وطراحی خطوط انتقال نیروی ایران
ایران .وزارت نیرو .امور برق .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتر استانداردها ؛  ۱۳۷۷
شماره راهنما: اس‌-۱۲۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نقش عوامل هیدرولیکی در طراحی پلها
فارادی ؛  [ بندرعباس ] دانشگاه هرمزگان ، تهران :وزارت کشور، کمیته فرعی پیشگیری از سیل و نوسانات آب دریا و طغیان رودخانه :وزارت نیرو، دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل و کنترل سیلاب   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ف۲‌ع۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کتاب راهنمای فعالیتهای طراحی مهندسی نیروگاه بخاری
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۶۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
هفتمین گرد همایی مهندسان ناظر کارگاهها
تهران شرکت مهندسی مهاب قدس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۷۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی منابع آب
لنزلی ، ری .کی ؛  تهران سازمان آب منطقه یی تهران   ، ۱۳۷۷-۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ل۹‌م۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
مدیریت احداث نیروگاه
ریاضی ، محمد علی ؛  دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی صنایع ۱۳۷۰
شماره راهنما: پ‌-۴۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه پروژههای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد وزارت نیرو (ازسال ۱۳۶۴ تامهرماه ۱۳۷۴)
وزارت نیرو .معاونت سازندگی و آموزش ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۷۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد معیارهای طراحی و مهندسی ذخیره آب مورد نیاز نیروگاهها
تهران وزارت نیرو. امور برق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: اس‌-۲۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه اطلاعات طرحهای جامع آب
مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۲۸۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده فارسی
 
 
دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
تهران بهمن ۱۳۸۸   ، سالن همایش های بین المللی رازی
شماره راهنما: 541 CD
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
آب و فاضلاب روستایی استان گیلان ؛  گیلان آب و فاضلاب روستایی استان گیلان   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۶۱۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع واژگان مهندسی آب و فاضلاب انگلیسی - فارسی .فارسی - انگلیسی
علائی ، رزگار ؛  تهران دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۹‬,‭‌ع۸‌ف۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2