کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آب‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‌ - ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌
آب‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌
آب‌ -ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌
آب‌ -ش‍ی‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍دی‍دی‍ان‌، رض‍ا،- ۱۳۴۹
پ‍ی‍ک‍ری‌،م‍ح‍م‍ود
آزم‍وده‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ک‍م‍ال‍ی‌زاد، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌. ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ت‍وان‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب راهنمای آب
کمالی زاد، عباس ؛  تهران انتشارات علمی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۸۰‬,‭‌ک۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل آزمایشات آب
توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ف‍لا۹د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
زلال سازی آب با استفاده از فیلتر -فیلترهای دارای مواد دانه بندی شده ، آماده سازی آب با استفاده از روش تبادل یونها -استفاده از روش سدیم -کاتیونی
آزموده ، ابوالفضل ؛  اهواز نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭آ۴۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشهای آب
پیکری ،محمود ؛  تهران کمیته تحقیقات شرکت مدیریت تولید برق اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭آ۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری شاخص های شیمیایی آب و بخار در نیروگاههای حرارتی
جدیدیان ، رضا،- ۱۳۴۹ ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران . شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۸۰‬,‭‌ج۴‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک