کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
آب‌ -ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ آب‌
آب‍ه‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌
آب‌
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
ش‍ه‍ره‍او ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا -ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌ - راه‍ن‍م‍اه‍ا
 
پدیدآور:
ن‍ادری‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌
ش‍ی‍رازی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
آزم‍وده‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
م‍ن‍زوی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍رق‌
چ‍ال‍ک‍ش‌ ام‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د
ج‍راح‍ی‌ ، ای‍رج‌
رزاق‍ی‌زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
رازق‍ی‌، ن‍اص‍ر
م‍ن‍اف‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌
گ‍ی‍وه‌چ‍ی‌، ن‍اص‍ر
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ص‍ب‍اح‌، ش‍م‍س‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ ب‍رق‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌(دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌) ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍ن‍ت‍ظری‌
ت‍وان‍ی‍ر.دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ره‌ب‍رداری‌ ت‍ول‍ی‍د
ت‍وان‍ی‍ر
ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
۱-۱
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ی‌ ن‍ا
اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌) ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
اداره‌ آم‍وزش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول کیفیت و تصفیه آب و فاضلاب
شریعت پناهی ، محمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ش۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آبرسانی شهری
منزوی ، محمدتقی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۴۵‬,‭‌م۸آ۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تصفیه آبهای صنعتی ، مراکز تولید نیرو - دیگهای بخار - خنک کنندها و تهیه مصنوعات
حسینیان ، مرتضی ؛  تهران ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ح۵‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شیمی و تصفیه آب
مصباح ، شمس ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌م۶‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تصفیه آبهای صنعتی
[تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی ) بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭ر۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تصفیه ، انتقال و توزیع آب
رازقی ، ناصر ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی ) بخش فرهنگی واحد فوق برنامه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭ر۲‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قسمت خنثی سازی فاضلاب تصفیه خانه شیمیائی آب ، دستورالعمل بهره برداری
آزموده ، ابوالفضل ؛  اصفهان نیروگاه حرارتی شهید محمد منتظری   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭آ۴‌ق۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تصفیه آبهای صنعتی
چالکش امیری ، محمد ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌چ۲‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شیمی و تصفیه آب
گیوه چی ، ناصر ؛  [تهران ] اداره آموزش   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌گ۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تصفیه آب در نیروگاههای دیزلی
ایران .وزارت نیرو .مرکز آموزش تخصصی برق ؛  تهران مرکز آموزش برق   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات مختصری راجع به آب و تصفیه آب
رزاقی زاده ، حسین ؛  ۱-۱   ،
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭ر۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سمینار پالایش آب ، سبک کردن با زئولیت سیکل سدیم
جراحی ، ایرج ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی تصفیه آب
منافی ، جلیل ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭‌م۸،‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آزمایش و تصفیه آب تغذیه
شیرازیان ، محمود ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستگاههای تصفیه نفت و مازوت نیروگاه رامین -بهمن ۵۸
[تهران ] شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه آموزشی واحدهای ۴۴۰ مگاواتی نیروگاه نکا
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیلوگرافی تهیه آب نیروگاههای حرارتی
نادری ، محمد علی ؛  توانیر   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: گ‌-۵۲۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شیمی عمومی نیروگاه ( ۲)
شماره راهنما: گ‌-۷۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بیست وسومین گردهمائی مسئولین شیمی نیروگاهها -نیروگاه تبریز
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران (توانیر).دفتر فنی بهره برداری تولید ؛  تهران توانیر.دفتر فنی بهره برداری تولید   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: گ‌-۸۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سی و دومین سمینار شیمی نیروگاهها۲۲- ۸۷/۷/۱۸ : نیروگاه شهید رجائی
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر. دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5