کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آب‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ . -وزارت‌ ن‍ی‍رو -- آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
آب‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
اراض‍ی‌ م‍ل‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
آب‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ آب‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
آب‌ب‍خ‍ش‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ب‍رق‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
آب‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
آب‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
خ‍دم‍ات‌ ب‍رق‌رس‍ان‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
آب‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
آب‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
آب‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ - ای‍ران‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ب‍رق‌ -م‍ص‍ارف‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
رش‍ی‍دی‌، ح‍م‍ی‍د
س‍رم‍د، م‍رت‍ض‍ی‌
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۳-
ذوال‍ف‍ق‍اری‌، ی‍وس‍ف‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ب‍دل‍ی‍ان‍س‌ ق‍ل‍ی‌ ک‍ن‍دی‌، گ‍اگ‍ی‍ک‌
ام‍ی‍ن‌ زاده‌، ال‍ه‍ام‌
رش‍ی‍دی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۴-
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ک‍ی‍ه‍ان‌
ف‍ردوس‌
ن‍ورپ‍ردازان‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، دف‍ت‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌
دادگ‍س‍ت‍ر
م‍ج‍د
دف‍ت‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌ وزارت‌ ن‍ی‍رو
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
دادگ‍س‍ت‍ر. ؛ اه‍واز، : ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌
ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان‌ ی‍زد
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر؛ اه‍واز: ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق آب
سرمد، مرتضی ؛  تهران کیهان   ، بی نا
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات عمومی آب :قانون توزیع عادلانه آب
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۹ال‍ف‌‬,‭‌ق۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین ، تصویب نامه های آب و برق از ابتدای دوره قانونگذاری لغایت ۱۳۷۲
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] دفتر حقوقی وزارت نیرو   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا ۹‌م۳۸۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مشارکت بحش خوصوصی در پروژه های صنعت آب و فاضلاب و برق کشور بر اساس روش BOT/
بدلیانس قلی کندی ، گاگیک ؛  تهران نورپردازان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۴۳۳‬,‭‌ب۴‌م۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین ، تصویب نامه ها و آئین نامه های آب ، آب و فاضلاب لغایت ۱۳۸۱
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳ -
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۹۸‬,‭آ۲۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون توزیع عادلانه آب در آیینه حقوق ایران
رشیدی ، حمید ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۰۴۶‬,‭ر۵‌ق۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون توزیع عادلانه آب در آیینه حقوق ایران
رشیدی ، حمید، ۱۳۴۴- ؛  تهران نشر دادگستر؛ اهواز: شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۰۴۶‬,‭ر۵‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی و آب
بازگیر، یدالله ، ۱۳۳۳- ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۰۵۶‬,‭‌ب۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین ، تصویب نامه ها و آئین نامه های آب و برق
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران وزارت نیرو، دفتر حقوقی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۹۸‬,‭آ۲۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حقوق آب
ذوالفقاری ، یوسف ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۹۸‬,‭ذ۹‌ح۷‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قانون توزیع عادلانه آب در آیینه حقوق ایران
رشیدی ، حمید ؛  تهران دادگستر. ؛ اهواز، : شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۰۴۶‬,‭ر۵‌ق۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات آب ، برق و آب و فاضلاب مشتمل بر
تهران شرکت برق منطقه ای تهران   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۹۸‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات استنادی و کاربردی در صنعت برق
ایران ، قوانین و احکام ؛  یزد اندیشمندان یزد   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۳۴۴‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حقوق آب ، فرصت ها و راهکارها( مجموعه مقالات )
امین زاده ، الهام ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۰۴۶‬,‭‌ف‍لا۸‌ح۷‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک