کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
آب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍د ت‍اری‍ک‌
آب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
آب‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آم‍ار
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ آب‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍م‍د
دووی‍س‍ت‌، راج‍ر
ن‍ج‍م‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
س‍وخ‍ول‍وف‌، آ .آ
ن‍ه‌م‍ک‌ ، ی‍اروم‍ی‍ر
ل‍ن‍زل‍ی‌، ری‌ .ک‍ی‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ آب‌ م‍ن‍طق‍ه‌ی‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍پ‍ان‍و
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ آب‌ م‍ن‍طق‍ه‌ گ‍ی‍لان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ون‍س‍ک‍و
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولوژی کاربردی
مهدوی ، محمد ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۶۱‬,‭‌م۹‍ه۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شناخت آبهای زیر زمینی
دوویست ، راجر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۷۶‬,‭د۹‌ش۹‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هیدرولوژی مهندسی
نجمایی ، محمد ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ن۳‍ه۹‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبه پلان آبی : راهنمای بین المللی برای تحقیق و کاربرد
سوخولوف ، آ .آ ؛  تهران انتشارات یونسکو   ، ؟۱۳
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۶۳‬,‭‌س۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی آب
نه مک ، یارومیر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۶۱‬,‭‌ن۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهائی مطالعات فاز دوم طرح نیروگاه کوچک آبی سد تاریک ،( جلد اول )
شرکت سپانو ؛  تهران شرکت سپانو   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۶۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهائی طرح نیروگاه کوچک سد تاریک
شرکت آب منطقه ای گیلان ؛  [رشت ] شرکت سهامی آب منطقه گیلان   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه آمار دبی رودخانه ها
وزارت نیرو ؛  [بی جا] وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۰۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی منابع آب
لنزلی ، ری .کی ؛  تهران سازمان آب منطقه یی تهران   ، ۱۳۷۷-۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭‌ل۹‌م۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک