کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
م‍ع‍دن‌ و ذخ‍ای‍ر م‍ع‍دن‍ی‌ - ت‍ام‍ی‍ن‌ آب‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌
روش‌ ب‍ول‍ت‍ون‌
چ‍ش‍م‍ه‌ ه‍ای‌ آب‌ گ‍رم‌
ای‍ران‌
آب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍وزه‌ه‍ای‌ آب‍ری‍ز
 
پدیدآور:
ت‍روم‍ب‌، ف‍ل‍ی‍ک‍س‌
دووی‍س‍ت‌، راج‍ر
ه‍ار ، م‍ی‍ل‍ت‍ون‌ ادوارد۱۹۲۵-
لاری‍ون‍ف‌ ، آ .ک‌
اس‍لام‌ پ‍ن‍اه‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍اس‍ت‍ان‍ی‌، ژی‍ل‍ب‍رت‌
م‍دن‍ی‌ ، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وآم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
وزارت‌ آب‌ و ب‍رق‌
اداره‌ ک‍ل‌ آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
م‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو(م‍ت‍ن‌)
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
شناخت آبهای زیر زمینی
دوویست ، راجر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۷۶‬,‭د۹‌ش۹‬,‭۱۳۵۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آبهای زیرزمینی
ترومب ، فلیکس ؛  تهران انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۱۰۰۳‬,‭‌ت۴آ۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آبکشی و آبرسانی در معادن
مدنی ، حسن ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TN‬,‭۱۵۳‬,‭‌م۴آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آب زیرزمینی و نشت
هار ، میلتون ادوارد۱۹۲۵- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۱۰۰۳‬,‭‌ه۲آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سرگرمیهای هیدروژئلوژی
لاریونف ، آ .ک ؛  مسکو میر   ، ۱۹۸۴
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۰۳‬,‭‌ل۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شناخت آب یا هیدروژئولوژی
کاستانی ، ژیلبرت ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۶
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۰۳‬,‭‌ک۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جداول شاخصهای کلی و فصلی فهارس بهای پایه مربوط به سه ماهه اول ، دوم ، سوم و چهارم سال ۱۳۶۳
وزارت برنامه و بودجه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۳۲۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جداول شاخصهای کلی و فصلی بهای پایه مربوط به سه ماهه اول ، دوم ، سوم و چهارم سال ۱۳۶۳
وزارت برنامه و بودجه .دفتر فنی ؛  وزارت برنامه و بودجه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۵۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
در جستجوی آب
ایران .وزارت آب و برق ؛  وزارت آب و برق   ،
شماره راهنما: گ‌-۷۰۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روش استفاده از منحنی های مشخصه " بولتون "در مورد محاسبه ضرائب ثابت هیدروژئولوژی سفره آزاد آب زیرزمینی
اسلام پناه ، محمد حسین ؛  تهران اداره کل آبهای زیرزمینی   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: گ‌-۷۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی مفهومی سیستم خلوص آب نیروگاههای زمین گرمایی
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش مکانیک ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو(متن )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۱۰۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز ارس
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز جازموریان
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز زهره
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز مرزی غرب
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز کرخه
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز مشکیل و بلوچستان جنوبی
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز دز و کارون
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز کویر لوت و درانجیر
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع آب کشور :حوزه آبریز ابرقو - سیرجان
شرکت مهندسین مشاور جاماب ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۲۰۸۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3