کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ده‍ا
ب‍رق‌ رس‍ان‍ی‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ت‍وان‌
ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌
ک‍اه‍ش‌ ت‍ل‍ف‍ات‌
ت‍ی‍ر ب‍رق‌
ارزی‍اب‍ی‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ . س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو . ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو . ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ . ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
وزارت‌ ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌ . م‍ع‍اون‍ت‌ ع‍م‍ران‌ و ص‍ن‍ای‍ع‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ . اداره‌ ک‍ل‌ ب‍رق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
ج‍ه‍اد س‍ازن‍دگ‍ی‌
ی‍ک‍ت‍ا ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ت‍وان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سدهای کوتاه
آذربایجان شرقی جهاد سازندگی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح جامع برقرسانی روستایی استان آذربایجان شرقی
وزارت جهاد سازندگی . سازمان جهاد سازندگی استان آذربایجان شرقی ؛  آذربایجان شرقی وزارت جهاد سازندگی . سازمان جهاد سازندگی استان آذربایجان شرقی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۳۸۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خلاصه گزارش طرح جایگزینی تیرهای برق
معاونت آموزش و تحقیقات . تحقیقات مهندسی جهاد سازندگی . استان آذربایجان شرقی ؛  آذربایجان شرقی وزارت جهاد سازندگی . معاونت عمران و صنایع روستایی . اداره کل برق روستایی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۳۸۸۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشکلات کیفیت توان پستهای برق تغذیه کننده جایگاههای سوخت CNG
وزارت نیرو . شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی . معاونت مهندسی و برنامه ریزی ؛  آذربایجان شرقی وزارت نیرو . شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: گ‌-۳۹۹/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ارزیابی کیفیت برق پست های منتخب توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
یکتا بهینه توان ؛  آذربایجان شرقی یکتا بهینه توان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۴۰۶/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح ملی کاهش تلفات انرژی منطقه نمونه شهر بناب
وزارت نیرو . شرکت برق منطقه ای آذربایجان . شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی ؛  آذربایجان شرقی وزارت نیرو . شرکت برق منطقه ای آذربایجان . شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۴۰۹/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آموزش نحوه نصب ، بهره برداری و تست اتوریکلوزرها و سکشنالایزرهای تاوریدا الکتریک
وزارت نیرو . شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی ؛  آذربایجان شرقی وزارت نیرو . شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: گ‌-۴۱۰/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک