کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آذرخ‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌(ام‌.اس‌.داس‌ ) -راه‍ن‍م‍اه‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌-ای‍ران‌-راه‍ن‍م‍اه‍ا
وب‌(ن‍ظام‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌)
م‍ی‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ورد(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
ن‍رم‌ اف‍زار ک‍ورل‌ دراو(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
وی‍ن‍دوز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
رن‍ج‍ب‍ر،داود
ون‌ دی‌ پ‍ن‌، ک‍رن‍ل‍ی‍ز
ح‍ی‍دری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ب‍ان‍رج‍ی‌، اوت‍پ‍ال‌ ک‍وم‍ار
ان‍واری‌ رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ن‍ال‍ز، آرت‌
ک‍روم‍ل‍ی‍ش‌،ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌
ب‍رات‍ی‌، ب‍ه‍داد
ک‍وب‍رن‌، ف‍ا س‍ت‍ر
 
ناشر:
آذرخ‍ش‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آذرخ‍ش‌
پ‍ارس‌ آذرخ‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رفع اشکالات نرم افزاری و سخت افزاری در ویندوز۹۵
تهران آذرخش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵ر۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی Word 97
کروملیش ،کریستین ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭‌ک۴‌ک۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی [ Microsoft Project مایکروسافت پروجکت ( ]کنترل پروژه )تحت 98 وWindows 95
نالز، آرت ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌پ۴‌ن۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای استفاده از سیستم عامل MSDOS 6.2 وNC 5
رنجبر،داود ؛  تهران انتشارات آذرخش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭ر۹ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های اطلاعاتی مدیریت
بانرجی ، اوتپال کومار ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ب۲‌س۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی کارل دراو ۹
کوبرن ، فا ستر ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۵۸‌ک۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
۱۰۰۱[هزار و یک ]آدرس در وب
براتی ، بهداد ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۵/۸۸۸‬,‭‌ب۴‌ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای شبکه ملی اطلاع رسانی ایران
حیدری ، حمیدرضا ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۴/۵‬,‭‌ح۹ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مهندسی =Engineering Management
انواری رستمی ، علی اصغر ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۹۰‬,‭‌ف‍لا۸‌م۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
فایل های مربوط به کارگاه آموزشی E-Learning
تهران - شرکت توانیر پارس آذرخش   ، شهریور ماه ۱۳۹۱
شماره راهنما: 677 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی به کمک اکسل
ون دی پن ، کرنلیز ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌پ۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک