کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آرش‍ی‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‍ی‌
پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ارش‍ی‍و
ک‍ت‍اب‍داری‌ --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
آرش‍ی‍و
گ‍زارش‌
وس‍ای‍ل‌ دی‍د و ش‍ن‍ودی‌ -آرش‍ی‍و -م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌
اح‍ی‍اء اس‍ن‍اد
آرش‍ی‍و - م‍دی‍ری‍ت‌
آرش‍ی‍و دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌
آرش‍ی‍و ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
وس‍ای‍ل‌ دی‍د و ش‍ن‍ودی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌
س‍اخ‍ت‍ار ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
آرش‍ی‍و اطلاع‍ات‌
طراح‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍وش‍ه‍ری‌ ، ج‍ع‍ف‍ر
ک‍وک‍ب‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ذوال‍ف‍ق‍اری‌
دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ری‍ف‌ زاده‌، رش‍ی‍د
ف‍دای‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ه‍ری‍س‍ون‌، ه‍ل‍ن‌ پ‌.
ع‍ن‍اب‍س‍ت‍ان‍ی‌، ن‍دا
س‍ل‍طان‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، آرزو
م‍رادی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌
پ‍درس‍ون‌، آن‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
چ‍اپ‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
س‍روش‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ه‍س‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌
س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ اس‍ن‍اد
م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌ وری‌ . م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ . گ‍روه‌ اس‍ن‍اد ف‍ن‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ی‍زد
دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی
فدایی عراقی ، غلامرضا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۶۵‬,‭‌ف۴‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آرشیو
دیانی ، محمد حسین ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵/۲‬,‭د۹‌م۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اسناد و فن بایگانی
بوشهری ، جعفر ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۷‬,‭‌ب۹‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت آرشیوهای دیداری -شنیداری
مرادی ، نورالله ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۵۰‬,‭‌م۴،‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت آرشیوهای دیداری -شنیداری
مرادی ، نورالله ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۷۳/۲‬,‭‌م۴‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نگهداری اسناد
پدرسون ، آن ؛  تهران سازمان اسناد ملی ایران ، پژوهشکده اسناد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۸۳‬,‭‌پ۴‌ن۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
طرح ساماندهی رایانه ای اسناد و مدارک فنی صنعت برق
سلطانی تهرانی ، آرزو ؛  دانشگاه تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - گروه کتابداری و اطلاع رسانی ۱۳۸۱
شماره راهنما: پ‌-۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم آرشیو اطلاعات و بایگانی اسناد
ذوالفقاری ؛  تهران موسسه بهسازی صنایع   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۸/۲۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش کارآموزی :تهیه آرشیو الکترونیکی مستندات توسط نرم افزارZYLAB
عنابستانی ، ندا ؛  تهران دفتر مهندسی توزیع   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۶۶/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم مدیریت اسناد و آرشیو الکتریکی پگاه
تهران دفتر مهندسی توزیع   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۳۱/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیاده سازی نرم افزار اسکادا؛۴T
پژوهشگاه نیرو .پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۶۲۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیش نویس طرح بانک های اطلاعاتی شرکت های توزیع صنعت برق کشور
معاونت منابع انسانی و بهبود بهره وری . مرکز اطلاع رسانی . گروه اسناد فنی ؛  تهران معاونت منابع انسانی و بهبود بهره وری . مرکز اطلاع رسانی . گروه اسناد فنی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۴۰۸/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل احیاء و امحاء اسناد مالی
شریف زاده ، رشید ؛  ۱۳۸۷
شماره راهنما: گ‌-۴۰۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح پیاده سازی آرشیو فیزیکی و الکترونیکی اسناد فنی در شرکت های برق منطقه ای
شریف زاده ، رشید ؛  ۱۳۸۷
شماره راهنما: گ‌-۴۰۷۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آرشیو، کتابخانه و موزه : وجوه اشتراک و افتراق :مجموعه مقالات هشتمین همایش سراسری انجمن علمی ، دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا(س ) -۱۹ و ۲۰اردیبهشت ۱۳۸۶
همایش سراسری انجمن علمی ، دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا ( هشتمین : ۱۳۸۶: ۱۳۸۸) ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵/۶۷۲‬,‭‌ه۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آرشیوهای دیداری و شنیداری : مجموعه مقاله های کاربردی
هریسون ، هلن پ . ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۷۳/۲‬,‭آ۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر مفاهیم ، استانداردها و نرم افزارهای آرشیوی
کوکبی ، مرتضی ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۹۶۵‬,‭‌ف۲‌ک۸۶‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت برق منطقه ای یزد ؛  یزد شرکت برق منطقه ای یزد   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۵۳۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت برق منطقه ای یزد ؛  یزد شرکت برق منطقه ای یزد   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۵۴۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت برق منطقه ای یزد ؛  یزد شرکت برق منطقه ای یزد   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۵۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2