کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ای‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ائ‍ی‌
ب‍رق‍گ‍ی‍ره‍ا
گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ام‍وری‍ت‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ای‍ی‌
ت‍ران‍س‍ه‍ا
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍رو(
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ای‌
 
پدیدآور:
ت‍وان‍ی‍ر . م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ . دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
س‍ادات‌ گ‍وش‍ه‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ک‍ردم‍ح‍ل‍ه‌، م‍ح‍م‍د
ت‍ف‍رش‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ن‍ج‍ف‍ی‌، ف‍ائ‍ق‍ه‌
دی‍ل‍م‌ ص‍ال‍ح‍ی‌، اح‍س‍ان‌ ال‍ل‍ه‌
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ح‍ی‍دری‌،ع‍ی‍س‍ی‌
ت‍وک‍ل‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ع‍زی‍زی‌، ی‍وس‍ف‌
م‍رب‍وط، س‍اس‍ان‌
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر، دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر تستهای کارخانه ای شرکت میتسوبیشی در مورد نیروگاه حرارتی غرب از تاریخ ۶۸/۵/۱۵ لغایت ۶۸/۶/۲
سادات گوشه ، ابوالحسن ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۶۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایشهای نوعی (Type test تجهیزات پستهای اصفهان - فارس ۲۳۰/۶۳/۶۶ کیلوولت قرارداد شماره ۱۶- ۱-۶۱
شرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق ایران ( توانیر ).دفتر مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۶۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر آزمایشات کارخانه ای ترانسفورماتورها و راکتورهای پروژه هرمزگان - کرمان شرکت میتسوبیشی ژاپن ، ۶۵/۳/۲۱ تا ۶۵/۴/۱۳ شامل پیوست شماره ۴
توکل ، مصطفی ؛  تهران توانیر، دفتر مهندسی انتقال   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۶۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایشگاه اتصال کوتاه ترانسفورماتور KV ۲۳۰/۶۶/۲۰ و MVA ۲۵( شماره ۱ ) پست جهرم بشماره سریال ۸۶۹۰۰۰۲۴
حیدری ،عیسی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۶۲۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر آزمایشات نمونه ای مقره
کردمحله ، محمد ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۶۳۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت نظارت بر آزمایشات کارخانه ای ترانسهای ژنراتور و تغذیه داخلی واحد ۴ نیروگاه غرب
دیلم صالحی ، احسان الله ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش تستهای کارخانه ای
[تهران ] شرکت توانیر   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر آزمایش توربین فشار قوی و پمپ آب تغذیه دیگ بخار
[تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۲۵۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت بر آزمایشات کارخانه ای ترانسفورماتورهای ۲۰۰ مگاولت آمپر ۴۰۰/۲۳۰/۲۰ کیلوولت و ترانسفورماتور ۵۰۰ کیلوولت آمپری ۲۰/۰/۴ کیلوولت پست اراک ( قرارداد۴- ۶۸- ۱)
عزیزی ، یوسف ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایشات کارخانه ای سیستمهای جریان مستقیم واحد یک و دو نیروگاه حرارتی ۲۰۰۰ مگاواتی نیروگاه حرارتی شهید رجائی در ژاپن
شرکت توانیر .مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  [تهران ] توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۶۰۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تست تجهیزات پست ۲۳۰/۶۳/۲۰ کیلوولت ابهر گروه دوم
هاشمی ، محمد ؛  شرکت برق منطقه ای زنجان   ،
شماره راهنما: گ‌-۷۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر انجام آزمایشات کارخانه ای الکتروموتور پمپ آبگردشی بویلر نیروگاه رامین اهواز در کارخانه هابوارد تایلر کشور انگلستان
مربوط، ساسان ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۷۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرح خدمات مهندسین مشاور برای نیروگاههای حرارتی با سوخت فسیلی
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۷۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت به شرکت زیمنس ، جلد ۲( مدارک تست جرثقیل سقفی )
شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی ؛  توانیر   ،
شماره راهنما: گ‌-۸۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نظارت بر آزمایشات کارخانه ای تابلوهای حفاظت ، ثبات حوادث ، ثبات خطا، فاصله یاب خطا و کابلهای فشار قوی پست ۴۰۰ کیلوولت شهید رجائی
نجفی ، فائقه ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۸۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایشات با شاهد ژنراتور نیروگاه شهید رجائی
تفرشی ، حسن ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۸۱۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد: ۷۱۰۰۰۶۰ف‌۱پ‍م‌
استاندارد ترانسفورماتورهای جریان ۲۰ و ۳۳ کیلوولت برای نصب در سلولهای تمام بسته فلزی
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۱
شماره راهنما: اس‌-۲۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد: ۷۲۰۰۱۱۰ف‌۱-۲ه‍ -خ‌
استاندارد برقگیرهای اکسید فلزی برای سیستمهای با ولتاژ ۲۰ و ۳۳ کیلوولت
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۲
شماره راهنما: اس‌-۲۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد ترانسفورماتور ولتاژ اندوکتیو نوع گازی (SF6 ) خودایستا
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۴
شماره راهنما: اس‌-۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد پستهای ( ۳۳ )۱۳۲/۲۰کیلوولت معمولی
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۵
شماره راهنما: اس‌-۶۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2