کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آزم‍وده‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌
ب‍وب‍ی‍ن‍ه‍ا
ب‍رق‌ -م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
آب‌ - ت‍ص‍ف‍ی‍ه‌
س‍خ‍ت‍ی‌ آب‌
آب‌ -ش‍ی‍م‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ی‌
ب‍ری‍ک‍ره‍ا
ت‍ورب‍وژن‍رات‍وره‍ا
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
دی‍گ‌ ب‍خ‍ار
ب‍ری‍ک‍ره‍ای‌ روغ‍ن‍ی‌
ب‍رق‌ - م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ -م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
آزم‍وده‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
آزم‍وده‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
ب‍ل‍ن‍ک‍ی‌
اش‍ت‍رن‌، و.ای‌
س‍وب‍وت‍ی‍ن‍ا
 
ناشر:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ م‍ح‍م‍د م‍ن‍ت‍ظری‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍ن‍ت‍ظری‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ح‍رارت‍ی‌ رام‍ی‍ن‌
ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍م‍د م‍ن‍ت‍ظری‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌ اه‍واز
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
قسمت خنثی سازی فاضلاب تصفیه خانه شیمیائی آب ، دستورالعمل بهره برداری
آزموده ، ابوالفضل ؛  اصفهان نیروگاه حرارتی شهید محمد منتظری   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭آ۴‌ق۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی برای سرویس تجهیزات کارگاههای شیمی در نیروگاههای برق و شبکه ها
آزموده ، ابوالفضل ؛  اهواز نیروگاه رامین   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۱۴۵‬,‭آ۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی در شرایط بهره برداری از دستگاههادر نیروگاهها و پستهای انتتقال نیرو
آزموده ، ابوالفضل ؛  وزارت نیرو، شرکت توانیر   ،
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭آ۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زلال سازی آب با استفاده از فیلتر -فیلترهای دارای مواد دانه بندی شده ، آماده سازی آب با استفاده از روش تبادل یونها -استفاده از روش سدیم -کاتیونی
آزموده ، ابوالفضل ؛  اهواز نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۳۰‬,‭آ۴۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی برای سرویس دستگاههای کنترل حرارتی :اندازه گیری ها و حفاظتها( ابزار دقیق )در نیروگاهها
آزموده ، ابوالفضل ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۲۲‬,‭آ۴۷،‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دستگاه نرم سازی آب برای بویلر کمکی ، دستورالعمل بهره برداری
آزموده ، ابوالفضل ؛  اصفهان نیروگاه حرارتی محمد منتظری   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۵‬,‭آ۴،د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
توربوژنراتورهای دو قطبی :مشخصات فنی ضروری
وزارت نیرو .سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۶۲۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آزمایش بریکرهای روغنی ۶ الی ۳۵ کیلوولت
اشترن ، و.ای ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تثبیت کننده های الکترومغناطیسی
آزموده ، ابوالفضل ؛  [اهواز] نیروگاه رامین   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی به هنگام بهره برداری از تاسیسات الکتریکی
بلنکی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۹۸۰
شماره راهنما: گ‌-۴۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روش تعین میزان سختی آب بطریق گالوریمتری مقایسه ای
[بی جا] نیروگاه شهید محمد منتظری   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۱۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقررات ایمنی فنی در شرائط بهره برداری از دستگاههای برقی در نیروگاهها و پستهای انتقال نیرو
[بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: گ‌-۱۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ایمنی در تاسیسات برق :مقررات ایمنی فنی به هنگام بهره برداری از تاسیسات الکتریکی
بلنکی ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۱۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تثبیت کننده های الکترومغناطیس
[بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، [۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
روش تعیین میزان سختی آب بطریق گالوریمتری مقایسه ای
[تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۲۳۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
استاندارد دولتی اتحاد شوروی ماشینهای الکتریکی
آزموده ، ابوالفضل ؛  [تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۲۴۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آب و کنترل شیمیایی آن در نیروگاههای حرارتی
سوبوتینا ؛  [بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بریکر ولتاژ قوی از سری Bma- 10, 05A .436 -113
[بی جا] نیروگاه رامین اهواز   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۲۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دو روش برای آماده کردن آبهای خنک کننده در نیروگاههای حرارتی
تهران ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستگاه سیم پیچی بوبینهای توروییدال ( پیچکهای چنبره ای )
[بی جا] نیروگاه حرارتی رامین   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۲۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2