کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍اپ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
ذره‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌
ن‍ظری‍ه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍ن‍اطق‌ خ‍ش‍ک‌
 
پدیدآور:
داد، ج‍ی‍م‍ز ادم‍ون‍د
ت‍ری‍ک‍ار، ژان‌
م‍ارش‍ال‌ ، اس‌ .ا
ل‍ن‍ک‍س‍ت‍ر، ف‍ردری‍ک‌ وی‍ل‍ف‍ری‍د، ۱۹۳۳ - م‌
ک‍روت‌.ادگ‍ار
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌ ، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دیدگاههایی پیرامون ذرات بنیادی :مقدمه ای برای دانش پژوهان
داد، جیمز ادموند ؛  تهران آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۹۳۲‬,‭د۲د۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک ریاضی
کروت .ادگار ؛  تهران معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۰‬,‭‌ک۴‌م۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اشکال ناهمواری در نواحی خشک
تریکار، ژان ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۱۱‬,‭‌ت۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر نظریه کنترل
مارشال ، اس .ا ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲۳‬,‭‌م۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه ها و کتابداران در عصر الکترونیک
لنکستر، فردریک ویلفرید، ۱۹۳۳ - م ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ل۹‌ک۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک