کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍داری‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ف‍رت‍رن‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ - م‍س‍ائ‍ل‌
آب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ دان‍ه‌ روغ‍ن‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد
ن‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
م‍ب‍دل‍ه‍ای‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
آب‍ی‍اری‌ ق‍طره‌ای‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ گ‍ازه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
رس‍وب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
ن‍ج‍وم‌
ق‍اب‍ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ - طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
طی‍ف‌س‍ن‍ج‍ی‌ م‍ول‍ک‍ول‍ی‌
ذره‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌
ق‍ن‍ات‌ - ت‍اری‍خ‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا - م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
اوان‍ز، ج‍ی‌ .ادوارد
ب‍ال‍وگ‌ ، ج‍ی‌
ع‍ل‍ی‍زاده‌، ام‍ی‍ن‌
ب‍ن‍ول‌ ، س‍ی‌ . ان‌
وای‍ز ، ای‌ .آ
داد، ج‍ی‍م‍ز ادم‍ون‍د
خ‍ش‍ن‍ودی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ی‍ل‍ر ، راب‍رت‌ اچ‌
گ‍وب‍ل‍و ، ه‍ان‍ری‌
زوک‍ر ، راب‍رت‌
ک‍ه‍رم‌، م‍ح‍س‍ن‌
م‍وس‍وی‌ ح‍رم‍ی‌، رض‍ا
ه‍وی‍ل‌ ، ف‍رد
ال‍وان‍ی‌، س‍ی‍دم‍ه‍دی‌
م‍وک‍ه‍رج‍ی‌، آج‍ی‍ت‌ ک‍وم‍ار
ن‍ق‍ی‍ب‌ زاده‌، م‍ح‍م‍ود
زن‍دی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ک‍روت‌.ادگ‍ار
ف‍اول‍ز، گ‍ران‍ت‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
ب‍ن‍ی‍ادف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌؛ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
دیدگاههایی پیرامون ذرات بنیادی :مقدمه ای برای دانش پژوهان
داد، جیمز ادموند ؛  تهران آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۹۳۲‬,‭د۲د۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با دانش جدید نور
فاولز، گرانت ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۹۵۲‬,‭‌ف۲آ۵‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول هیدرولوژی کاربردی
علیزاده ، امین ؛  مشهد بنیادفرهنگی رضوی ؛ آستان قدس   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۶۱/۲‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فیزیک ریاضی
کروت .ادگار ؛  تهران معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۰‬,‭‌ک۴‌م۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رسوب شناسی
موسوی حرمی ، رضا ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۴۷۱‬,‭‌م۸ر۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی همراه مسائل حل شده گوناگون Engineering Thermodynamics Including solved problems
خشنودی ، محمد ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭‌خ۵‌ت۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فنون مدیریت برای کتابداران
اوانز، جی .ادوارد ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ف۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات کامپیوتر وبرنامه سازی فرترن
نقیب زاده ، محمود ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ن۷‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اقتصادخردنظریه عمومی قیمت تولید
زندی حقیقی ، منوچهر ؛  تهران آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭ز۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید
الوانی ، سیدمهدی ؛  تهران آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف‍لا۷‌م۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آبیاری قطره ای
بالوگ ، جی ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۱۹‬,‭‌ق۶‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بهره برداری از سیستم قدرت
میلر ، رابرت اچ ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۰۰۱‬,‭‌م۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دانه های روغنی
وایز ، ای .آ ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۲۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی مبدلهای حرارتی Heat exchanger design
کهرم ، محسن ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۳‬,‭‌ک۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه قابهای شیبدار
مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۶۰‬,‭‌ق۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قنات : فنی برای دستیابی به آب
گوبلو ، هانری ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۰۷‬,‭‌گ ۹‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مبانی دینامیک گازها
زوکر ، رابرت ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و فلسفه کتابداری
موکهرجی ، آجیت کومار ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌م۸‌ت۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی طیف سنجی مولکولی
بنول ، سی . ان ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۶‬,‭‌م۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرزهای فیزیک - شتاره شناسی
هویل ، فرد ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۴۳‬,‭۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3