کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آس‍ی‍م‍وف‌، ای‍زاک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
ع‍ن‍اص‍ر ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌
 
پدیدآور:
آس‍ی‍م‍وف‌، ای‍زاک‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
خ‍وارزم‍ی‌
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شناخت عناصر، دنیای پیرامون ما
آسیموف ، ایزاک ؛  تهران شباهنگ   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۷‬,‭آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دنیای کربن
آسیموف ، ایزاک ؛  تهران نشر گستر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۳‬,‭آ۵د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رهبر علم
آسیموف ، ایزاک ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۶۲‬,‭آ۵،ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک