کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : آش‍ی‍ن‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ای‌ اف‍زار
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ب‍رق‌ -- ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
م‍داره‍ای‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ - طراح‍ی‌
آزم‍ون‌ دوره‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
س‍راف‍راز، ی‍وس‍ف‌، ۱۳۴۰-
م‍ک‍ری‍ان‍ی‌، گ‍ی‍و
ش‍ه‍رت‍ی‌، ام‍ی‍ررض‍ا
خ‍ام‍ن‍ی‍ان‌، ام‍ی‍رع‍ب‍اس‌، ۱۳۵۵-
ی‍وس‍ف‌ زاده‌، ح‍ام‍د،۱۳۶۳-
ک‍رم‍ی‌ش‍اه‍ن‍ده‌، رض‍ا، ۱۳۵۶-
م‍رادزاده‌آذر، ف‍واد، ۱۳۶۱-
وال‍گ‍ر، ج‍ان‌
ب‍ادام‍چ‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌
س‍ی‍دف‍ت‍اح‍ی‌، ج‍واد، ۱۳۵۴-
ک‍رم‍ی‌ ش‍اه‍ن‍ده‌، رض‍ا
ک‍رم‍ی‌ ش‍اه‍ن‍ده‌، رض‍ا، ۱۳۵۲-
 
ناشر:
آن‍ا، آش‍ی‍ن‍ا
آش‍ی‍ن‍ا
آش‍ی‍ن‍ا، ف‍ن‌ آذر
ع‍ب‍ادی‌؛ آش‍ی‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی اجزاء ماشین ۱
تبریز آشینا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۳۰‬,‭ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
در پیرامون ماشینهای افزار
والگر، جان ؛  تهران ؛ تبریز آنا، آشینا   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۱۸۵‬,‭و۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد سیستم های کنترل خطی به انضمام تشریح کامل مسائل مهندسی کنترل
کرمی شاهنده ، رضا ؛  تبریز عبادی ؛ آشینا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۳‬,‭‌ف‍لا۷آ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل تحلیل مهندسی مدار هیت - کمرلی - دوربن
سیدفتاحی ، جواد، ۱۳۵۴- ؛  تبریز آشینا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۹‌ت۳۲۴۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل نظریه اساسی مدارها چارلز دسور - ارنست کوه
کرمی شاهنده ، رضا، ۱۳۵۲- ؛  تبریز آشینا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭د۵،‌ن۶۲۶۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آزمون کارشناسی ارشد سیستمهای کنترل خطی
بادامچی ، ابوالفضل ؛  تبریز آشینا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ب۱۶۲‌س۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آزمون کارشناسی ارشد ریاضیات مهندسی :قابل استفاده کلیه دانشجویان فنی و مهندسی
کرمی شاهنده ، رضا، ۱۳۵۶- ؛  تبریز آشینا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۴آ۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسایل مدارهای مخابراتی به همراه تحلیل مسایل با نرم افزارهای Matlab 5.3 و Pspices 8 کلارک - هس
خامنیان ، امیرعباس ، ۱۳۵۵- ؛  تبریز آشینا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌ک۸‌م۴۲۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل میکروکنترلرهای ARM
یوسف زاده ، حامد،۱۳۶۳- ؛  تهران آشینا، فن آذر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹،‌ی۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آزمون کارشناسی ارشد معادلات دیفرانسیل :قابل استفاده کلیه دانشجویان فنی و مهندسی
مرادزاده آذر، فواد، ۱۳۶۱- ؛  تبریز آشینا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۳۵۶آ۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آزمون کارشناسی ارشد ماشینهای الکتریکی قابل استفاده دانشجویان مهندسی برق
شهرتی ، امیررضا ؛  تبریز آشینا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ش۹آ۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بررسی سیستمهای قدرت قابل استفاده دانشجویان مهندسی برق
مکریانی ، گیو ؛  تبریز آشینا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌م۷‌ب۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
مرجع کامل میکروکنترلرهای ARM
تهران آشینا، فن آذر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 570 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
واکاوی تجربیات شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی در زلزله ارسباران ۲۱ مرداد۱۳۹۱...
سرافراز، یوسف ، ۱۳۴۰- ؛  تبریز آشینا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹‬,‭‌س۴و۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک