کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آق‌ اول‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌%ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ -- ت‍ول‍ی‍د -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌
ب‍رق‌ -ت‍اری‍خ‌
ان‍رژی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ ای‌
خ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌
ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ رل‍ه‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
آق‌ اول‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
س‍راف‍راز، م‍س‍ع‍ود
ح‍ام‍د، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو، س‍ازم‍ان‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
ت‍وان‍ی‍ر. م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دی‍ری‍ت‌. م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌
دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌
ت‍اب‍ش‌ ب‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ صنعت برق درایران
حامد، محمدصادق ؛  تهران تابش برق   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۵۰۷‬,‭‌ح۲‌ت۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فرم استاندارد کارنامه های آماری شرکتهای برق منطقه ای
سرافراز، مسعود ؛  تهران توانیر. معاونت منابع اطلاعات و مدیریت . مرکز اطلاع رسانی   ، ؟۱۳۷
شماره راهنما: گ‌-۱۵۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه خطوط انتقال نیروی ۴۰۰ کیلو ولت
حبیبی ، منوچهر ؛  تهران دفتر مهندسی توزیع   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: گ‌-۱۶۷/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
صنعت برق ایران در آیینه تاریخ
حامد، محمدصادق ؛  تهران شرکت برق منطقه ای تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۳‬,‭‌ف‍لا ۹‌ح۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
صنعت برق در جهان
حبیبی ، منوچهر ؛  ۱۳۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
صنعت برق در کشور کره جنوبی
حبیبی ، منوچهر ؛  تهران ۱۳۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
صنعت برق در کشور ترکیه
حبیبی ، منوچهر ؛  تهران ۱۳۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
هماهنگی ترکیب رله های جریان زیاد و دیستانس با در نظر گرفتن اثرات تغییر نواحی برای ایران
حبیبی ، منوچهر%کاظمی راد، حسین ؛  تهران ۱۳۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
وضعیت و روند انرژی هسته ای
حبیبی ، منوچهر ؛  تهران وزارت نیرو، سازمان برق ایران   ، ۱۳۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
صنعت برق در کشور دانمارک در سال ۱۹۹۱
حبیبی ، منوچهر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
صنعت برق در ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۹۱
آق اولی ، علی %حبیبی ، منوچهر ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک