کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ار
ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
ص‍ن‍ع‍ت‌ آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‌
آل‍وم‍ی‍ن‍ی‍وم‌
خ‍وردگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ی‍ول‍ی‍ک‌، ه‍رب‍رت‌
ت‍ش‍رف‍ی‌، ب‍دری‌
ه‍گ‍م‍ن‌، وی‍ل‍ه‍ل‍م‌
اس‍ک‍ن‍دری‍ون‌، ب‍اب‍ک‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و ام‍ور اق‍ت‍ص‍ادی‌. دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ت‍ع‍رف‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ . دف‍ت‍ر ت‍ع‍رف‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عملیات کارگاهی آلومینیوم
هگمن ، ویلهلم ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۲۴۲‬,‭‌ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت بار در صنایع تولید آلومینیوم
وزارت نیرو .امور برق .معاونت برنامه ریزی . دفتر مطالعات بارو انرژی و مدیریت مصرف ؛  تهران سازمان برق ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت بار و انرژی الکتریکی در صنعت آلومینیوم
شرکت توانیر .دفتر مطالعات بار و انرژی ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۹/۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت بار و انرژی الکتریکی در صنعت آلومینیوم
شرکت توانیر .دفتر مدیریت مصرف برق ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۶۰/۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خوردگی و روشهای کنترل آن
یولیک ، هربرت ؛  تهران توانیر   ، [ ۱۳ ]
شماره راهنما: گ‌-۱۹۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق در صنایع آلومینیوم ( گزارش داخلی )
اسکندریون ، بابک ؛  تهران شرکت توانیر. معاونت توسعه و امور اقتصادی . دفتر مطالعات اقتصادی و تعرفه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۸/۲۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی تاثیر تغییرات قیمت مس ، آلومینیوم ، سیمان و دستمزد در شبکه توزیع ۲۰ کیلوولت و فشار ضعیف
تشرفی ، بدری ؛  تهران شرکت توانیر. معاونت برنامه ریزی . دفتر تعرفه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۳۲/۲۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک