کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ - ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ری‍اض‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
آم‍ار ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ - آم‍ار
آم‍ار ن‍اپ‍ارام‍ت‍ری‌
ای‍ران‌ - اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - آم‍ار
آم‍ار
اح‍ت‍م‍الات‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
آم‍ار - روش‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍وگ‌، راب‍رت‌ وی‌
ه‍اج‍ز، ج‌.ل‌
گ‍ی‍ب‍ن‍ز ، ج‍ی‍ن‌دی‍ک‍ن‍س‍ن‌
ن‍ص‍ف‍ت‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ب‍ه‍ب‍ودی‍ان‌، ج‍واد
ن‍ص‍ف‍ت‌ ، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ود، ا .ام‌
م‍دن‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌
رف‍ی‍ع‍ی‌، ب‍ه‍روز
وال‍پ‍ول‌، رون‍ال‍د.ای‌
ه‍وی‍دا، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‌، ج‍ان‌ ل‌.
ای‍ران‌ .وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ .دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ ش‍ورای‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ دول‍ت‌
ان‍ج‍م‍ن‌ ری‍اض‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ری‍واس‍ت‍اوا
آل‍در، ه‍ن‍ری‌
آم‍ارو روش‍ه‍ای‌ م‍ق‍داری‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
س‍م‍ت‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌
ب‍ن‍ی‍ادف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ج‍ی‍ب‍ی‌ ؛ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
آوای‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار ریاضی
بهبودیان ، جواد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ب۹آ۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار و روشهای مقداری و کاربرد آن دربیمه بازرگانی
آمارو روشهای مقداری و کاربرد آن در بیمه بازرگانی ؛  تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۰۱۷‬,‭آ۸آ۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم پایه ای احتمال و آمار
هاجز، ج .ل ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭-‍ه۲‌م۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر:احتمالات و آمار کاربردی
والپول ، رونالد.ای ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭و۲‌م۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمارو احتمال مقدماتی
بهبودیان ، جواد ؛  مشهد بنیادفرهنگی رضوی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌ب۹آ۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای آمار
نصفت ، مرتضی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ن۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲
ایران .وزارت ارشاد اسلامی .دبیرخانه شورای هماهنگی تبلیغات دولت ؛  تهران وزارت ارشاد اسلامی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آمار و روشهای کمی در کتابداری و اطلاع رسانی
هویدا، علیرضا ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۹۸‬,‭‍ه۸آ۸‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
استنباط آماری ناپارامتری
گیبنز ، جین دیکنسن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آمار چند متغیره کاربردی
سریواستاوا ؛  مشهد بنیاد فرهنگی رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌س۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تفکر آماری
فیلیپس ، جان ل . ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ف۹‌ت۷‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر احتمالات و آمار
آلدر، هنری ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نگره آمار
مود، ا .ام ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ?۱۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌م۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم اساسی آمار
مدنی ، علی ؛  تهران مؤسسه عالی حسابداری   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌م۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز آماری
مدنی ، علی ؛  تهران مدرسه عالی بیمه تهران   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۱۵۵‬,‭‌م۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمار ریاضی
هوگ ، رابرت وی ؛  تهران دانشگاه تهران ، مؤسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‍ه۹‌م۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای آمار :مقدمه موضوعی و تاریخی ، اندازه گیری ، نمونه برداری ، شاخصهای توصیفی ، استنباط آماری
نصفت ، مرتضی ؛  تهران شرکت سهامی جیبی ؛ فرانکلین   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌ن۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آمار نامه استان آذربایجان غربی
[ارومیه ] سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان غربی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۷‬,‭آ۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ریاضی و آمار :انگلیسی -فارسی ، فارسی -انگلیسی
انجمن ریاضی ایران ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵‬,‭‌ف‍لا۸و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تطبیقی تحول آموزش عالی در چند کشور انتخاب شده در ایران
رفیعی ، بهروز ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، معاونت امور اجتماعی ، مدیریت آموزش عالی و تحقیقات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۲۲‬,‭ر۷‌ب۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9