کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍ار ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد
آم‍ار ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ای‍ران‌
ام‍ور ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
آم‍ار
آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
وان‌، ل‍ی‍ون‌
پ‍ی‍رای‍ه‌، م‍ری‍م‌
م‍ع‍ی‍ن‌ ت‍ق‍وی‌، اح‍م‍د
ن‍وف‍رس‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د
س‍ت‍اری‌، ح‍س‍ن‌
آم‍ارو روش‍ه‍ای‌ م‍ق‍داری‌ و ک‍ارب‍رد آن‌ در ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
ناشر:
چ‍اپ‍ار
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍راه‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
آی‍ات‌
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار و روشهای مقداری و کاربرد آن دربیمه بازرگانی
آمارو روشهای مقداری و کاربرد آن در بیمه بازرگانی ؛  تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۰۱۷‬,‭آ۸آ۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار در مدیریت امور اداری و اقتصادی و بازرگانی
ستاری ، حسن ؛  تهران دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهراه   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌س۲،آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تازه های آمار
ایران .مرکز آمار ایران ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۶۴۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمار در اقتصاد و بازرگانی
نوفرستی ، محمد ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، [۱۳]
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲،‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی در اقتصاد و بازرگانی
معین تقوی ، احمد ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌م۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمار در اقتصاد و بازرگانی
نوفرستی ، محمد ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۶-۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ن۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شش ماهه اول ۱۳۶۴ امور بازرگانی
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  [تهران توانیر   ، ۱۳۶۴]
شماره راهنما: گ‌-۳۹۴/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد نه ماهه اول ۱۳۶۵ امور بازرگانی
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  توانیر   ، ۱۳۶۵]
شماره راهنما: گ‌-۳۹۵/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی دامپینگ و تدوین آیین نامه ضد دامپینگ درصنعت برق
شرکت مهندسی کمند پور ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۸۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آمار در اقتصاد و بازرگانی " حل المسائل :" محمد نوفرستی
پیرایه ، مریم ؛  اهواز آیات   ، ۱۳۸۴-
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ن۹۲۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمار در اقتصاد و بازرگانی
نوفرستی ، محمد ؛  [تهران ] خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ن۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روش های آماری برای متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی :رویکرد کاربردی و ساده برای درک استفاده و تفسیر آمار
وان ، لیون ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭و۲۴ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روش های آماری برای متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی
وان ، لیون ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭و۲۴ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک