کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍وزش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ا وم‍راج‍ع‍ان‌-آم‍وزش‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - اص‍ول‌
آم‍وزش‌ ح‍ی‍ن‌ خ‍دم‍ت‌
آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ - ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ - واژه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
پ‍اس‍ک‍ال‌ - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
اس‍م‍ب‍ل‍ر - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ره‍ب‍ری‌ - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌ - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ - ای‍ران‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ و دول‍ت‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ - آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
م‍س‍ک‍ن‌-ذخ‍ی‍ره‌ ان‍رژی‌-دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ - ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - آم‍وزش‌ - ای‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍اخ‍اروپ‍ول‍وس‌، ج‍رج‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ .دف‍ت‍رآم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ، ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
آذری‌، غ‍لام‍رض‍ا
م‍گ‌ه‍ی‌ ، وی‍ل‍ی‍ام‌
ه‍اف‍م‍ن‌ ، آل‍ک‍س‌
ف‍ی‍دل‍ر،ف‍رد.ای‌
رف‍ی‍ع‍ی‌، ب‍ه‍روز
گ‍لاب‍ی‌ ، س‍ی‍اوش‌
ه‍رش‌، س‍ی‍م‍ور
اب‍طح‍ی‌،س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ ای‍ران‌
وی‍ل‍س‍ون‌، ال‍ک‍س‌
س‍م‍ی‍ن‍ار آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌( ۱۳۶۵)
م‍وم‍ن‍ی‌، اح‍م‍د
آذری‌، غ‍لام‌
ص‍ب‍ا، ای‍رج‌
ک‍راس‍ی‍ت‌،ج‍ان‌.م‌
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
ف‍ردوس‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ م‍اد (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ش‍ر م‍رک‍ز)
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
ب‍ع‍ث‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ ون‍وس‍ازی‌ ای‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌
وزارت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ س‍ن‍گ‍ی‍ن‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، م‍دی‍ری‍ت‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای صرفه جویی در مصرف انرژی خانگی
ویلسون ، الکس ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۵‬,‭‌م۵و۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیوه بهره گیری ازکتابخانه ومنابع آن :آشنایی باکتابخانه واصول کتابداری
صبا، ایرج ؛  دانشگاه پیام نور   ،
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۰‬,‭‌ص۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تربیت نیروی انسانی برای بازرگانی و صنعت
مگ هی ، ویلیام ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۵‬,‭‌م۷‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش برای توسعه :تحلیلی از گزینشهای سرمایه گذاری
ساخاروپولوس ، جرج ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵/۷‬,‭‌س۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز استفاده از زبان اسمبلی
هافمن ، آلکس ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۵‌ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی بیسیک
هرش ، سیمور ؛  تهران کتاب ماد (وابسته به نشر مرکز)   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ب۹‌ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز برنامه نویسی کوئیک بیسیک پیشرفته
آذری ، غلامرضا ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌پ۹آ۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز زبان برنامه نویسی پاسکال
آذری ، غلام ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌پ۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی در برنامه ریزی آموزشی
گلابی ، سیاوش ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۹۰‬,‭‌گ۸‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گزارش کوتاهی از عملکرد و فعالیتهای وزارت آموزش و پرورش
وزارت آموزش و پرورش ؛  [تهران ] وزارت آموزش و پرورش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭و۴‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
گزارش بررسی نحوه سازماندهی آموزش فنی و حرفه ای کشور
سازمان برنامه و بودجه .دفترآموزش و پرورش عمومی ، فنی و حرفه ای ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۱۰۴۷‬,‭‌ف‍لا۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تطبیقی تحول آموزش عالی در چند کشور انتخاب شده در ایران
رفیعی ، بهروز ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، معاونت امور اجتماعی ، مدیریت آموزش عالی و تحقیقات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۲۲‬,‭ر۷‌ب۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سمینار آموزش مدیریت ۲۲ ، ۲۳ مهر۱۳۶۵
سمینار آموزش مدیریت ( ۱۳۶۵) ؛  [تهران ] وزارت نیرو   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌س۸‌س۸‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طرحها و پروژه های آموزش :فنون تحلیلی .مورد پژوهشی و تمرین
تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۶‬,‭ط۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برابرهای فارسی برخی از واژه های آموزشی
فرهنگستان زبان ایران ؛  تهران فرهنگستان زبان   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵‬,‭‌ف۴،‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
افزایش کارایی مدیریت
فیدلر،فرد.ای ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف۹،‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و بهسازی منابع انسانی
ابطحی ،سیدحسین ؛  تهران سازمان گسترش ونوسازی ایران ،موسسه مطالعات وبرنامه ریزی آموزشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷۱۵‬,‭‌ف‍لا۲آ۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی فلسفه کتابداری آموزشی
کراسیت ،جان .م ؛  مشهد آستان قدس رضوی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۸‬,‭‌ک۴‌م۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مروری اجمالی بر عملکرد دولت در عرصه فرهنگ و آموزش در سال ۱۳۶۹
تهران سازمان تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳.۱۱‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تنگناهای آموزش تکنولوژی در ایران
مومنی ، احمد ؛  تهران وزارت صنایع سنگین ؛ موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۶۳‬,‭‌ف‍لا۹،‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9