کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
م‍اده‌ - م‍س‍ائ‍ل‌ م‍ت‍ف‍رق‍ه‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
آم‍وخ‍ت‍ن‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍وی‌ ن‍ژاد، غ‍لام‍رض‍ا
آری‌، دون‍ال‍د
ه‍وارد-ج‍ون‍ز، پ‍ل‌
آی‍زاک‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
دوژن‌، پ‍ی‌ ی‍رژی‍ل‌ دو
ب‍س‍ت‌، ج‍ان‌
دلاور، ع‍ل‍ی‌
ج‍ان‍س‍ون‌، ب‍رک‌
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
وی‍رای‍ش‌
رش‍د
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌) ، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ن‍ش‍ر ارس‍ب‍اران‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
آی‍ی‍ژ
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری
بست ، جان ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭‌ب۵ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نرم و نازک : ماده نرم ، پژوهش ، آموزش
دوژن ، پی یرژیل دو ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۱/۲‬,‭ژ۹‌ن۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان شناسی و علوم تربیتی
آیزاک ، استیون ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭آ۹ر۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش پژوهش در علوم تربیتی
جانسون ، برک ؛  تهران آییژ   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭‌ج۲ر۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در تعلیم و تربیت
آری ، دونالد ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)، مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭آ۴ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پژوهش در علوم تربیتی
خوی نژاد، غلامرضا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰/۵۵‬,‭‌خ۹ر۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در تعلیم و تربیت
آری ، دونالد ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)، مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸‬,‭آ۴ر۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
علوم اعصاب ، علوم تربیتی و مغز
هوارد-جونز، پل ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ، پژوهشکده علوم شناختی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۴۰۸‬,‭‍ه۹‌ع۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی
دلاور، علی ؛  تهران ویرایش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭د۹ر۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک