کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آن‍ال‍وگ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ آن‍ال‍وگ‌
ب‍رده‍ای‌ خ‍روج‍ی‌ آن‍ال‍وگ‌
طراح‍ی‌ م‍دار
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌
آن‍ال‍وگ‌
ش‍ب‍ی‍ه‌ س‍از آن‍ال‍وگ‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ق‍درت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ واس‍ط
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌
م‍ان‍ی‍ت‍وری‍ن‍گ‌
ری‍ز ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
طراح‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ آن‍ال‍وگ‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍اب‍ای‍ی‌، س‍ی‍د ک‍ی‍وان‌
ده‍ن‍وی‌،غ‍لام‍رض‍ا
ح‍اف‍ظ ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍د رض‍ا
ن‍ح‍ری‍ر، م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ . دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ وب‍ه‍ره‌ وری‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ت‍وان‍ی‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو . ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ م‍ازن‍دران‌ و گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ب‍ی‌ ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
م‍دی‍ری‍ت‌ دی‍س‍پ‍اچ‍ی‍ن‍گ‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ COAT (ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌)
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر آنالوگ و هایبرد :اصول محاسباتی وشبیه سازی سیستمهای مهندسی
نحریر، محمدهاشم ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۴‬,‭‌ن۳‌ک۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
محاسبات آنالوگ
[بی جا بی نا   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۴۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
خطا و بررسی آن در ابزار دقیق و سیستمهای کنترل آنالوگ
احمدی ، حسین ؛  [تهران شرکت توانیر   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۲۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در کنترل نیروگاهها
[تهران ] شرکت توانیر   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۲۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی و ساخت برد خروجی آنالوگ
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۴۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات نشست دیسپاچینگ و مخابرات شانزدهم خرداد ماه ۱۳۷۹
مدیریت دیسپاچینگ منطقه ای COAT (شرکت برق منطقه ای تهران ) , موسسه موج نیرو , خوارزم ارتباط خاورمیانه , مدیریت دیسپاچینگ ملی )ccs( , برق منطقه ای خراسان دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹ , ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۳۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کتاب راهنمای فعالیتهای طراحی مهندسی نیروگاه بخاری
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۶۷۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستمهای کنترل آنالوگ نیروگاه
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۶۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی و ساخت کارت واسط آنالوگ برای پورت داده
حافظ عقیلی ، حمید رضا ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۳۵۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه ، بررسی و ترجمه استانداردIEC6113-2
پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه .گروه پژوهشی الکترونیک ، کنترل و ابزار دقیق ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۳۶۷۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه ، بررسی و ترجمه استانداردIEC6113-3
پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه .گروه پژوهشی الکترونیک ، کنترل و ابزار دقیق ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۳۶۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی و ساخت کارت های آنالوگ ورودی و خروجی
پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه .گروه پژوهشی الکترونیک ، کنترل و ابزار دقیق ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۳۶۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی کارت های سیگنال کاندیشنینگ ،؛ گزارش مرحله دوم
مرکز تحقیقات نیرو ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: گ‌-۳۷۱۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی ؛  خراسان رضوی شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی . دفتر تحقیقات وبهره وری   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۶۴۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طراحی و ساخت سیستم واسط اسکادا و صفحه نمایش میمیک دیسپاچینگ منطقه ای شمال
بابایی ، سید کیوان ؛  مازندران وزارت نیرو . شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: گ‌-۵۰۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مقاله فارسی
 
 
طراحی و ساخت یک شبیه ساز آنالوگ سیستم قدرت جدید
دهنوی ،غلامرضا ؛  تهران
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک