کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ری‍اض‍ی‌، آن‍ال‍ی‍ز
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌ - م‍س‍ای‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ری‍اض‍ی‌ - آن‍ال‍ی‍ز
ش‍ی‍م‍ی‌ - ری‍اض‍ی‍ات‌
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌
 
پدیدآور:
وب‍ر، ج‍ی‍ن‌ ای‌
اپ‍وس‍ت‍ل‌ ، ت‍ام‌ م‌
دم‍ی‍دوی‍چ‌، پ‌ .ب‌
وح‍دت‍ی‌، ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍ورف‍ر، ت‍ق‍ی‌
م‍ج‍ت‍ه‍دی‌ ، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
م‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ ، م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍ش‍ردان‍ش‌ ام‍روز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی
مصاحب ، غلامحسین ؛  تهران نشردانش امروز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌م۶آ۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مسایل و تمرینات آنالیز ریاضی
دمیدویچ ، پ .ب ؛  مسکو میر   ، ۱۹۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۵‬,‭د۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول آنالیز ریاضی
وحدتی ، علینقی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭و۳‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات در شیمی
هورفر، تقی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱‬,‭‌ه۹۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز
مجتهدی ، محمدعلی ؛  تهران مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌م۳آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز ریاضی
اپوستل ، تام م ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، مؤسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۰‬,‭‌ف‍لا۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیلهای ریاضی و کاربرد آن در اقتصاد و بازرگانی
وبر، جین ای ؛  تهران مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۶۸-۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۹۱‬,‭و۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک