کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آن‍ت‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
آن‍ت‍ن‌
م‍ش‍خ‍ص‍ات‌ ف‍ن‍ی‌
ب‍رق‌
 
پدیدآور:
ک‍ارور، ک‍راس‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ گ‍س‍ت‍رش‌ و ن‍وس‍ازی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ای‍ران‌
س‍رک‍ار، ت‍اپ‍ان‌
 
ناشر:
ن‍ص‌
دف‍ت‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طرح و محاسبه آنتن ها
کارور، کراس ؛  تهران ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱۶‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد مهارت و استاندارد آموزش در مشاغل تکنیسین درجه ۲ برق صنعتی
موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ؛ 
شماره راهنما: اس‌-۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مشخصات فنی تجهیزات مخابراتی سیستم دیسپاچینگ توزیع قم
پژوهشگاه نیرو .گروه پژوهشی دیسپاچینگ و تله متری ؛  تهران دفتر مهندسی توزیع   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۱۷/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آنتن های هوشمند
سرکار، تاپان ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱/۶۷‬,‭آ۸۵آ۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک