کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : آی‍ت‌ ال‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
 
پدیدآور:
آی‍ت‌ ال‍ه‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه ریزی و کنترل
آیت الهی ، علیرضا ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۸۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک