کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ -- ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
ب‍رق‌ -- ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ا
اب‍زار و وس‍ای‍ل‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ا -- اب‍زار و وس‍ای‍ل‌
اب‍زار ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍وی‍ل‍ره‍ا
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‍روش‌، س‍ی‍دک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌
س‍اون‍ی‌
ف‍ی‍ض‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
س‍ل‍طان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
ج‍ون‍ز، لاری‌، ۱۹۳۶ - م‌
دی‍وی‌، پ‍ی‌ .ام‌
ح‍ق‌ م‍رام‌، رض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز، ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ف‍ی‍روزی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
دستگاههای اندازه گیری
سلطانی ، مسعود ؛  تهران موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۵‬,‭‌س۸د۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کلیات کاربرد ابزارهای اندازه گیری برای سدهای خاکی و سنگریز
تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: گ‌-۷۶۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اصول کار و بهره برداری از نیروگاهها، سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
دیوی ، پی .ام ؛ 
شماره راهنما: گ‌-۷۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
آشنایی با کنترل و ابزار دقیق هیدرولیک پنوماتیک و الکتریک
ایران .وزارت نیرو .نیروگاه شهید فیروزی .اداره ابزار دقیق و کنترل ؛  نیروگاه شهید فیروزی   ،
شماره راهنما: گ‌-۱۶۱۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم اندازه گیری
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۶۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ابزارها و اندازه گیری الکترونیکی
جونز، لاری ، ۱۹۳۶ - م ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۸/۴‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری الکتریکی
ساونی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۵‬,‭‌س۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ابزار دقیق و اجزاء کنترل صنعتی
نیکروش ، سیدکمال الدین ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۸‬,‭‌ن۹‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دستگاه های اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی
فیضی ، محمد رضا ؛  تبریز دانشگاه تبریز، انتشارات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۱‬,‭‌ف۹د۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری الکتریکی
حق مرام ، رضا ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۷۵‬,‭‌ح۷‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک