کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ن‍ت‍ظم‌، م‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر
ف‍رام‍رزی‌ ، اح‍م‍د
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آئین و رویه دادرسی کیفری و قوانین مربوط به دیوان کیفر
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دوره کامل قانون مدنی با اصلاحات و تغییرات بهمن ماه ۱۳۳۷
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جدید :انگلیسی - فارسی
منتظم ، میر علی اصغر ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۶-
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌م۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و جغرافیای خلیج فارس
فرامرزی ، احمد ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۲۶‬,‭‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک