کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ات‍ص‍ال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
۱۳۲ک‍ی‍ل‍ول‍ت‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رق‌
س‍ی‍م‌ ک‍ش‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار ۴x۲۵۰ م‍گ‍اوات‍ی‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ق‍درت‌
م‍ح‍دودک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ا
ک‍اب‍ل‍ه‍ای‌ ق‍درت‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍رو
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ۲۳۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌
ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ ۲۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍رو(
ات‍ص‍ال‌ ک‍وت‍اه‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
 
پدیدآور:
ت‍وان‍ی‍ر . م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ . دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
وزارت‌ ن‍ی‍رو .ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍ژی‌ .دف‍ت‍راس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ص‍ف‍رن‍ورال‍ل‍ه‌، ع‍ل‍ی‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ .دف‍ت‍راس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ .دف‍ت‍راس‍ت‍ان‍دارد.
ح‍ی‍دری‌،ع‍ی‍س‍ی‌
ک‍وش‍ا، ب‍ه‍رام‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ .دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
 
ناشر:
ب‍ی‌ ن‍ا]
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍ازی‌ ری‌
ت‍وان‍ی‍ر
اص‍غ‍ر ش‍ک‍رچ‍ی‌
م‍رک‍زت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌
م‍ش‍ان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
مولفه های متقارن و محاسبات اتصال کوتاه در شبکه های سه فاز
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایشگاه اتصال کوتاه ترانسفورماتور KV ۲۳۰/۶۶/۲۰ و MVA ۲۵( شماره ۱ ) پست جهرم بشماره سریال ۸۶۹۰۰۰۲۴
حیدری ،عیسی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۶۲۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
انتخاب کابل قدرت
[بی جا نیروگاه ری   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تئوری نیروگاه گازی
کوشا، بهرام ؛  [بی جا نیروگاه گازی ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۳۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی روشهای مختلف محدودسازی جریان اتصال کوتاه دستور کار شماره ۹
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۹۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد طرح پستهای فوق توزیع فیوزدار و کم کلید
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۴
شماره راهنما: اس‌-۴۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد پستهای ( ۳۳ )۱۳۲/۲۰کیلوولت معمولی
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۵
شماره راهنما: اس‌-۶۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد پستهای ( ۳۳ )۱۳۲/۲۰کیلوولت معمولی
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۵
شماره راهنما: اس‌-۶۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد طراحی بهینه پستهای ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتر استانداردها ؛  ۱۳۷۷
شماره راهنما: اس‌-۱۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد طراحی بهینه پستهای ۲۳۰ و ۴۰۰کیلوولت
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتراستاندارد. ؛  ۱۳۷۷
شماره راهنما: اس‌-۱۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد و آئین نامه سیم کشی ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، صنعتی
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۵
شماره راهنما: اس‌-۱۶۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد طراحی بهینه پستهای ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و تکنولژی .دفتراستانداردها ؛  ۱۳۷۷
شماره راهنما: اس‌-۱۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد تله های موج سطح ولتاژ۶۳ و ۱۳۲ کیلوولت
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتراستانداردها ؛  ۱۳۷۵
شماره راهنما: اس‌-۲۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد کلیدهای ۲۰ و ۳۳ کیلوولت برای کلید خانهای تمام بسته فلزی
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و تکنولوژی .دفتراستانداردها ؛  ۱۳۷۵
شماره راهنما: اس‌-۲۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عملی اتصال کوتاه در شبکه های الکتریکی
صفرنورالله ، علی ؛  تهران اصغر شکرچی   ، [۱۳۷۱]
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ص۷‌م۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات اتصال کوتاه در شبکه
صفرنورالله ، علی ؛  [اصفهان ] شرکت برق منطقه ای اصفهان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ص۷‌م۳۵‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی سیم پیچ سوم درترانسفورماتورهای قدرت شبکه ایران
تهران مشانیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۵۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد سیستم زمین شبکه های توزیع
وزارت نیرو .شرکت توانیر .معاونت تحقیقات و تکنولوژی ؛  تهران معاونت تحقیقات و تکنولوژی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: اس‌-۲۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سیستم اتصال زمین
سازمان توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: گ‌-۱۶۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی اتصال الکتریکی شبکه های برق ایران و ترکیه
وزارت نیرو .معاونت امور برق ؛  [بی جا بی نا]   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: گ‌-۱۲۸/۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6