کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ات‍ص‍ال‌ ک‍وت‍اه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍زارش‍ه‍ای‌ م‍ام‍وری‍ت‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ق‍درت‌
ات‍ص‍الات‌ ک‍وت‍اه‌
م‍ح‍دودک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ا
ک‍اب‍ل‍ه‍ای‌ ق‍درت‌
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ای‌ ج‍ری‍ان‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ۲۳۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌
پ‍س‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍رو(
ات‍ص‍ال‌ ک‍وت‍اه‌
گ‍ی‍لان‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ س‍راس‍ری‌ ب‍رق‌
ن‍ی‍روگ‍اه‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
 
پدیدآور:
روش‍ن‌، م‍ح‍م‍د ک‍ری‍م‌
ت‍وان‍ی‍ر . م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ . دف‍ت‍ر اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ک‍ش‍اورز، ع‍ب‍اس‌
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍ژی‌ .دف‍ت‍راس‍ت‍ان‍دارده‍ا
پ‍رن‍ی‍ان‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ص‍ف‍رن‍ورال‍ل‍ه‌، ع‍ل‍ی‌
اخ‍وان‌، ع‍ب‍اس‌
ع‍رف‍ان‍ی‍ان‌، ج‍واد
ای‍ران‌ .وزارت‌ ن‍ی‍رو .ت‍وان‍ی‍ر
ح‍ی‍دری‌،ع‍ی‍س‍ی‌
ک‍وش‍ا، ب‍ه‍رام‌
اح‍م‍دی‌ پ‍ور، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
ت‍وان‍ی‍ر. م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‍ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍ازی‌ ری‌
ت‍وان‍ی‍ر
اص‍غ‍ر ش‍ک‍رچ‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ری‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر. دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌. گ‍روه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ش‍ان‍ی‍ر
م‍رک‍زت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
م‍ون‍ن‍ک‍و
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ش‍ان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مولفه های متقارن و محاسبات اتصال کوتاه در شبکه های سه فاز
ایران .وزارت نیرو .توانیر ؛  تهران توانیر. مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آزمایشگاه اتصال کوتاه ترانسفورماتور KV ۲۳۰/۶۶/۲۰ و MVA ۲۵( شماره ۱ ) پست جهرم بشماره سریال ۸۶۹۰۰۰۲۴
حیدری ،عیسی ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: گ‌-۶۲۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
انتخاب کابل قدرت
[بی جا نیروگاه ری   ، ۱۳]
شماره راهنما: گ‌-۳۲۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تئوری نیروگاه گازی
کوشا، بهرام ؛  [بی جا نیروگاه گازی ری   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: گ‌-۳۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی روشهای مختلف محدودسازی جریان اتصال کوتاه دستور کار شماره ۹
مرکز تحقیقات نیرو(متن ) ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۹۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد پستهای ( ۳۳ )۱۳۲/۲۰کیلوولت معمولی
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۵
شماره راهنما: اس‌-۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد پستهای ( ۳۳ )۱۳۲/۲۰کیلوولت معمولی
توانیر . معاونت تحقیقات و تکنولوژی . دفتر استانداردها ؛  ایران ۱۳۷۵
شماره راهنما: اس‌-۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
استاندارد فارسی
 
 
شماره استاندارد:
استاندارد طراحی بهینه پستهای ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت
ایران .وزارت نیرو .معاونت تحقیقات و تکنولژی .دفتراستانداردها ؛  ۱۳۷۷
شماره راهنما: اس‌-۱۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عملی اتصال کوتاه در شبکه های الکتریکی
صفرنورالله ، علی ؛  تهران اصغر شکرچی   ، [۱۳۷۱]
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ص۷‌م۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات اتصال کوتاه در شبکه
صفرنورالله ، علی ؛  [اصفهان ] شرکت برق منطقه ای اصفهان   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ص۷‌م۳۵‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی سیم پیچ سوم درترانسفورماتورهای قدرت شبکه ایران
تهران مشانیر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: گ‌-۱۵۶۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
اتصال الکتریکی خراسان به شبکه سراسری
اخوان ، عباس ؛  دانشگاه تهران - دانشکاه فنی ۱۳۷۱
شماره راهنما: پ‌-۳۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش ماموریت خارج از کشور در مورد نظارت بر انجام آزمایشات اتصال کوتاه ترانسفورماتور اصلی نیروگاه رامین اهواز و مذاکرات فنی انجام شده در کارخانه سازنده و مرکز تست و تحقیقات در شهرهای مسکو و تالیاتی ( کشور شوروی )
شرکت توانیر .دفتر فنی تولید ؛  [تهران توانیر   ، ۱۳۶۵]
شماره راهنما: گ‌-۲۳۳/۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مطالعات اولیه نیروگاه گیلان
[تهران موننکو   ، ۱۳۶۶]
شماره راهنما: گ‌-۲۳۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مقاله فارسی
 
 
ارزیابی نیروهای الکترو مغناطیسی اتصال کوتاه متقارن و نا متقارن در باسهای با فاز ایزوله ژنراتور(IPB)
پرنیانی ، مصطفی ؛  ۱۳۷۸
شماره راهنما: م‌-۲۳۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تستهای مخصوص بر روی ترانسفورماتورهای جریان بمنظور اطمینان از کیفیت طراحی و ساخت و عملکرد مناسب در بهره برداری
عرفانیان ، جواد ؛  تهران , تهران شرکت مشانیر , شرکت مشانیر   ، ۱۳۶۸ , ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۲۶۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بررسی نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی گیلان
شرکت سهامی خدمات مهندسی برق ( مشانیر ).گروه تخصصی برق ؛  تهران شرکت مشانیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: گ‌-۲۶۴۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مولفه های متقارن و محاسبات اتصال کوتاه در شبکه های سه فاز
روشن ، محمد کریم ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: گ‌-۲۶۶۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی کاهش سطوح اتصال کوتاه ناحیه تهران
کشاورز، عباس ؛  تهران شرکت توانیر. دفتر برنامه ریزی و هماهنگی . گروه برنامه ریزی انتقال   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: گ‌-۲۶۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مهندسی ترانسفورماتورهای قدرت
احمدی پور، محمود ؛  تهران شرکت مشانیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: گ‌-۲۶۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3