کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : اخ‍وان‌ ، پ‍ی‍م‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
دان‍ش‌ ض‍م‍ن‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
اخ‍وان‌، ع‍ب‍اس‌
اخ‍وان‌ ، پ‍ی‍م‍ان‌
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ م‍ال‍ک‌ اش‍ت‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
آت‍ی‌ن‍گ‍ر
آت‍ی‌ ن‍گ‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی شبکه انتقال برق کشور سال ۱۳۷۹
اخوان ، عباس ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۶/۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گام های عملیاتی مدیریت دانش
اخوان ، پیمان ؛  تهران آتی نگر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ف‍لا۳‌گ۲‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
اخوان ، پیمان ؛  تهران آتی نگر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ف‍لا۳‌م۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
اخوان ، پیمان ؛  تهران دانشگاه صنعتی مالک اشتر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ف‍لا۳‌م۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
اخوان ، پیمان ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ف‍لا۳‌م۴۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
اخوان ، پیمان ؛  تهران دانشگاه صنعتی مالک اشتر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ف‍لا۳‌م۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
اخوان ، پیمان ؛  تهران دانشگاه صنعتی مالک اشتر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ف‍لا۳‌م۴۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
اخوان ، پیمان ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ف‍لا۳‌م۴۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک