کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اداره‌ ک‍ل‌ ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ و ت‍دوی‍ن‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ - س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌ - ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ش‍ه‍رداری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اداره‌ ک‍ل‌ ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ و ت‍دوی‍ن‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
ای‍ران‌. ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌. اداره‌ ک‍ل‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
اداره‌ ک‍ل‌ ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ و ت‍دوی‍ن‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، اداره‌ ک‍ل‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
ن‍خ‍س‍ت‌ وزی‍ری‌، اداره‌ ک‍ل‌ ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ و ت‍دوی‍ن‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه فهرست عناوین و قوانین و مقررات ۱۳۶۲-۱۲۸۵
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تصویب نامه ها -آئین نامه ها -اساسنامه ها مصوب شورای انقلاب و دولت موقت جمهوری اسلامی ایران
اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات ؛  اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات   ،
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات واردات و صادرات :شامل کلیه قوانین و مقررات مربوط از ابتدای قانونگذاری ت ۱۵ مرداد۱۳۶۲
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نخست وزیری ، اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون شهرداری :مشتمل بر قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۳۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری ...
تهران ایران . ریاست جمهوری . اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور....
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری ...
تهران ایران . ریاست جمهوری . اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک