کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ - ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
آزادگ‍ان‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
زل‍زل‍ه‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
م‍ال‍ی‍ات‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ - ای‍ران‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ب‍ودج‍ه‌- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ش‍ه‍رداری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
م‍ال‍ک‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
زم‍ی‍ن‍داری‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ - ای‍ران‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ن‍ظام‌ وظی‍ف‍ه‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
 
ناشر:
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور (ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌)
ای‍ران‌. ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌. اداره‌ ک‍ل‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌
اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور. ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، اداره‌ ک‍ل‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور (ن‍ه‍اد ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌)
اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، اداره‌ ک‍ل‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ ان‍ت‍ش‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون زمین شهری
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور، نهاد ریاست جمهوری   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به خدمت وظیفه عمومی
تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مسکن :تملک آپارتمان - موجر و مستاجر
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور. نهاد ریاست جمهوری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ با اصلاحات بعدی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ف۳۷‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :مصوب سال ۱۳۵۸ با اصلاحات سال ۱۳۶۸
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیاتی مستقیم
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات راجع به زلزله شامل کلیه قوانین و مقررات تا شهریور۱۳۶۹
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور (ریاست جمهوری )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۹ال‍ف‌‬,‭‌م۳۲‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به آزادگان از تاریخ ۵۷/۱۱/۲۲ الی ۶۹/۶/۱۵
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور (نهاد ریاست جمهوری )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۹ال‍ف‌‬,‭‌م۳۳‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳۸۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آیین دادرسی مدنی :با واژه نامه تفصیلی و قوانین منسوخه
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا ۹‌م۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور همراه با واژه نامه
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ف‍لا ۹‌ق۲۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
تهران ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ انتشار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون اساسی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ مشتمل بر قانون اساسی با اصلاحات سال ۱۳۶۸
تهران ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴‬,‭۵۱۳۶۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون شهرداری :مشتمل بر قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۳۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری ...
تهران ایران . ریاست جمهوری . اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور....
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری ...
تهران ایران . ریاست جمهوری . اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک