کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اراک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ -خ‍طوط -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
ک‍ارن‍ام‍ه‌ه‍ا
ت‍ران‍س‌ ی‍ون‍ی‍ت‌
اراک‌
ب‍رق‌ -- ت‍ول‍ی‍د -- ای‍ران‌ -- اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -- ت‍وزی‍ع‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
ن‍م‍ودار ک‍ل‍ی‌
دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ک‍ن‍ت‍رل‌
ح‍وادث‌
آم‍ار
ب‍اخ‍ت‍ر
ک‍ارن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ش‍ی‍خ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
آل‌ ص‍ادق‌ ، م‍وس‍ی‌
ج‍م‍ال‍ی‌، م‍ری‍م‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ س‍الان‍ه‌ دی‍گ‍ه‍ای‌ ب‍خ‍ار و م‍خ‍ازن‌ ت‍ح‍ت‌ ف‍ش‍ار( ۱۳۷۱ :اراک‌)
ف‍رر، م‍ی‍گ‍وئ‍ل‌
ال‍ه‌داد، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ازن‍د
ن‍ش‍ر ن‍وی‍س‍ن‍ده‌
ن‍وی‍س‍ن‍ده‌
ن‍ی‍رو چ‍اپ‌
م‍ه‍ر ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ب‍اخ‍ت‍ر
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ب‍اخ‍ت‍ر
اداره‌ VH ق‍س‍م‍ت‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ال‍ک‍ت‍ری‍ک‌
ش‍رک‍ت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ آذرآب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنفرانس سالانه دیگهای بخار و مخازن تحت فشار :۱۰ لغایت ۱۲ شهریور ماه ۱۳۷۱ ، کارخانجات سنایع آذر آب - اراک
کنفرانس سالانه دیگهای بخار و مخازن تحت فشار( ۱۳۷۱ :اراک ) ؛  اراک شرکت صنایع آذرآب   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۸۶‬,‭‌ک۹،‌م۳‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۸ شرکت برق منطقه ای باختر
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای باختر ؛  اراک شرکت برق منطقه ای باختر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۵۱۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه عملکرد شرکت برق منطقه ای باختر در سال ۱۳۷۲
ایران .وزارت نیرو .شرکت سهامی برق منطقه ای باختر ؛  [اراک ] شرکت برق منطقه ای باختر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۰۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۸۱ شرکت برق منطقه ای باختر
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای باختر ؛  اراک شرکت برق منطقه ای باختر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۳۳۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
نیروگاه حرارتی شازند
اراک نیروگاه شازند   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: 443 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۹ شرکت برق منطقه ای باختر
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای باختر .معاونت برنامه ریزی و تحقیقات ؛  اراک شرکت برق منطقه ای باختر   ، [۱۳۸۰]
شماره راهنما: گ‌-۲۴۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۶ شرکت برق منطقه ای باختر
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای باختر ؛  اراک شرکت برق منطقه ای باختر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۱۱۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۷۵ شرکت برق منطقه ای باختر
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای باختر ؛  اراک شرکت برق منطقه ای باختر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۲۵۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تاملی بر حوادث
شیخی ، محمد ؛  [اراک ] شرکت برق منطقه ای باختر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: گ‌-۲۶۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کارنامه سال ۱۳۸۴
شرکت برق منطقه ای باختر ؛  [اراک ] نیرو چاپ   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۳۲۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرکت برق منطقه ای باختر کارنامه سال ۱۳۸۵
شرکت برق منطقه ای باختر .معاونت برنامه ریزی و تحقیقات .دفتر فن آوری و مدیریت اطلاعات ؛  [اراک ] شرکت برق منطقه ای باختر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: گ‌-۳۵۶۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
شرکت برق منطقه ای باختر کارنامه سال ۱۳۸۵
شرکت برق منطقه ای باختر .معاونت برنامه ریزی و تحقیقات .دفتر فن آوری و مدیریت اطلاعات ؛  [اراک ] شرکت برق منطقه ای باختر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: 284 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سابقه گازکروماتوگرافی ترانس های قدرت و نمودار روند تغیرات CO,CO2,CO2/CO
اداره HV قسمت تعمیرات الکتریک ؛  اراک اداره VH قسمت تعمیرات الکتریک   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۶۲۳/۱۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شرکت برق منطقه ای باختر کارنامه سال ۱۳۸۶
شرکت برق منطقه ای باختر .معاونت برنامه ریزی و تحقیقات .دفتر فن آوری و مدیریت اطلاعات ؛  [اراک ] شرکت برق منطقه ای باختر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: گ‌-۳۹۳۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
گزارش عملکرد شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
اراک روابط عمومی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: 529 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوی ایرانی -اسلامی کنترل و نظارت سازمانی
جمالی ، مریم ؛  آزاد اسلامی ( واحد اراک ) ۱۳۹۵
شماره راهنما: پ‌-۳۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرندگان و خطوط برق از تقابل تا تعامل
فرر، میگوئل ؛  اراک نویسنده   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۶۷۶/۵۶‬,‭‌ف۴‌پ۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ژئواینفورماتیک در صنعت توزیع برق
آل صادق ، موسی ؛  اراک نشر نویسنده   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭آ۷ژ۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
یک قرن صنعت برق در استان مرکزی
اله داد، محمد ؛  اراک مهر کتیبه   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۳‬,‭‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک