کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اق‍ن‍اع‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ارت‍ب‍اط در س‍ازم‍ان‌ه‍ا
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌
ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌
ارت‍ب‍اط در س‍ازم‍ان‍ه‍ا
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ اش‍خ‍اص‌
ارت‍ب‍اط در م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
اس‍ت‍ون‌، داگ‍لاس‌
ری‍ورز، دن‍ی‍س‌
دم‍اون‍دی‌ ، س‍ارا
لاون‍دز، ل‍ی‍ل‌
ف‍ی‍ب‍ر، ادل‌
اس‍پ‍ن‍س‌، گ‍ری‌
م‍اک‍س‍ول‌، ج‍ان‌ س‍ی‌.
ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌
م‍ی‍ل‍ر .ک‍ات‍ری‍ن‌
لات‍ن‌، ی‍ون‍ی‍س‌
پ‍ارک‍ی‍ن‍س‍ون‌، ج‍ان‌راب‍رت‌
ت‍ری‍س‍ی‌ ، ب‍رای‍ان‌
م‍ای‍ر، ن‍ان‍س‍ی‌ س‍ب‍اس‍ت‍ی‍ان‌
 
ناشر:
س‍پ‍ی‍د
ج‍اج‍رم‍ی‌
ن‍ش‍ر پ‍ی‍ک‍ان‌
ع‍ص‍ر آگ‍اه‍ی‌
وی‍دا
دادگ‍س‍ت‍ر
ذه‍ن‌آوی‍ز
ت‍م‍ی‍ش‍ه‌
ب‍خ‍ش‍ای‍ش‌
اب‍وع‍طا
رس‍ا
رش‍د
م‍ی‍زان‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍زای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
اوح‍دی‌
اش‍ک‍ذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
به بچه ها گفتن ، از بچه ها شنیدن :گفت و شنود با کودکان
فیبر، ادل ؛  [تهران ] اوحدی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۵۵/۸‬,‭‌ف۹‌ب۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
چگونه استدلال کنیم و همیشه پیروز شویم
اسپنس ، گری ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۷،‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ارتباطات سازمانی ( رویکردها و فرایندها)
میلر .کاترین ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۳‬,‭‌م۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چگونه استدلال کنیم و همیشه پیروز شویم
اسپنس ، گری ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مواجهه طلایی ( :چگونه دیگران را به توافق بر سر ایده هایمان ترغیب کنیم ؟)
پارکینسون ، جان رابرت ؛  تهران انستیتو ایزایران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۳‬,‭‌پ۲‌م۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دشواری های گفتگو :چگونه درباره مسائل مهم گفتگو کنیم
استون ، داگلاس ؛  تهران نشر پیکان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۴‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اسرار مدیران موفق
لاتن ، یونیس ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۱۵‬,‭‌ل ۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قدرت جذبه
تریسی ، برایان ؛  قم اشکذر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۸‬,‭‌ت۴‌ق۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چگونه دیگران را مجذوب خود کنیم ؟
تریسی ، برایان ؛  تهران تمیشه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۰۶‬,‭‌ت۴‌ق۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برنده با تو
ماکسول ، جان سی . ؛  تهران ابوعطا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BV‬,‭۴۵۹۷/۵۲‬,‭‌م۲‌ب۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هفت چالش
ریورز، دنیس ؛  تهران سپید   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۴ر۹۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راه نفوذ بر دلها
تهران ذهن آویز   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۰۶‬,‭‌ت۴‌ق۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
چطور با هرجور آدمی ارتباط برقرار کنیم ؟
لاوندز، لیل ؛  قم بخشایش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۶۶‬,‭‌ل۲‌چ۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی ارتباطات بین فردی کارکنان در سازمان ها
دماوندی ، سارا ؛  تهران جاجرمی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۳‬,‭د۸۴آ۵‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حرف زدن چه آسان ، گوش دادن چه مشکل ، هنر ارتباط حقیقی بین دو آدم متفاوت
مایر، نانسی سباستیان ؛  تهران ویدا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BV‬,‭۴۵۹۷/۵۲‬,‭‌م۲۴‌ح۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گفتگوهای سرنوشت ساز
تهران رشد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌ف‍لا۴،‌م۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نیروی جذبه
تریسی ، برایان ؛  قم عصر آگاهی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۱۰۶‬,‭‌ت۴‌ق۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های ارتباطات سازمانی
فرهنگی ، علی اکبر ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۳‬,‭‌ف۴‌ن۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک