کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ارت‍ع‍اش‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌
آم‍وزش‌sysnA
ارت‍ع‍اش‍ات‌
ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ان‍ه‌،آن‍ال‍ی‍ز ارت‍ع‍اش‍ات‌،ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌
ع‍ی‍ب‌ ی‍اب‍ی‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ رام‍ی‍ن‌
ای‍زولات‍وره‍ا
ل‍رزش‌ م‍اش‍ی‍ن‍ه‍ا
م‍ن‍ب‍ع‌ ارت‍ع‍اش‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
 
پدیدآور:
واح‍دی‌، ح‍م‍ی‍د
آس‍ای‍ش‌ ، م‍س‍ع‍ود
ص‍ف‍رپ‍ور، پ‍درام‌
آق‍ا ام‍ی‍ن‍ی‌،م‍ه‍دی‌
م‍س‍ع‍ودی‍ف‍ر، م‍ح‍م‍د رض‍ا
خ‍وئ‍ی‌، رض‍ا
 
ناشر:
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
پ‍ارس‍ی‍ان‌ اف‍زار
ت‍وان‍ی‍ر
دف‍ت‍ر ف‍ن‍ی‌ ت‍ول‍ی‍د
پ‍رس‌ ص‍ان‍ک‍و
م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ق‍دس‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍رک‍زت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ن‍ی‍رو
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ آب‌ و ب‍رق‌ (ش‍ه‍ی‍د ع‍ب‍اس‍پ‍ور)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارتعاشات مکانیکی
خوئی ، رضا ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌خ۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ارتعاش ناشی از جریان رزونانس صوتی در بویلرها و مبدلهای حرارتی
واحدی ، حمید ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: گ‌-۴۴۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
ارتعاشات در صنعت
پرس صانکو   ،
شماره راهنما: گ‌-۷۲۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه طرح توسعه نیروگاه رامین ، واحدهای ۵ و۶ ، گزارش آزمایشات و راه اندازی ، اکستراکشن پمپ نیروگاه حرارتی طرح توسعه رامین واحدهای ۵ و ۶
مهندسین مشاور قدس نیرو ؛  تهران مهندسین مشاور قدس نیرو   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: گ‌-۷۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات مقدماتی وتعیین روش طراحی ایزولاتورهادستور کار۱۵
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش ساختمان ؛  تهران مرکزتحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: گ‌-۹۵۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
نام گزارش :فعالیتهای مرحله Bو فعالیتهای الحاقی مرحله B
مرکز تحقیقات نیرو(متن ).بخش ساختمان ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۹۶۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
انواع ارتعاشات و لرزش در ماشینها و اصلاح آن
تهران دفتر فنی تولید   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: گ‌-۱۴۶۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
بررسی عیوب متداول توربینها و طرح شبکه عصبی برای عیب یابی با آنالیز ارتعاشات
مسعودیفر، محمد رضا ؛  ۱۳۸۰
شماره راهنما: م‌-۲۲۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کاهش نویز و ارتعاشات در توربین بادی ۲۵ کیلو وات ؛T14
پژوهشگاه نیرو .گروه پژوهشی انرژی های نو ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۳۲۴۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
فعالیت های الحاقی مرحله B
مرکز تحقیقات نیرو .بخش ساختمان ؛  تهران مرکز تحقیقات نیرو   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: گ‌-۳۶۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مقاله فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی سیستم مانیتورینگ و عیب یابی با روش آنالیز ارتعشات بر روی مجموعه توربین -ژنراتور واحد یک نیروگاه گازی آبادان
آقا امینی ،مهدی ؛ 
شماره راهنما: 310CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع Ansys
تهران پارسیان افزار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 627 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر دینامیک و ارتعاشات پیشرفته
صفرپور، پدرام ؛  تهران دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌ص۷‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی سیستم عیب یابی ماشین های دوار نیروگاه رامین اهواز با آنالیز ارتعاشات
آسایش ، مسعود%آقا امینی ، مهدی %سلطانی حسینی ، مسعود ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک